TUR - Herb Chojnic
Dzisiaj jest 29 marca 2017 r.
Przejrzysta Gmina Biuletyn Informacji Publicznej
UM Chojnice - Galeria
 
Powitanie Burmistrza
Multimedia

Konsultacje

2017-03-17 Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów oraz publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe. 2017-03-17 Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klas III w Szkole Podstawowej Nr 8 w Chojnicach w roku szkolnym 2017/2018. 2017-03-16 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych oraz przyznawania nagród i wyróżnień sportowcom, trenerom i działaczom sportowym. 2017-02-28 Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie uchwalenia programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Chojnice. 2017-02-13 Ogłoszenie o konsultacjach dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie przyjęcia Gminnego programu rewitalizacji miasta Chojnice 2017-02-09 Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie określenia kryteriów przyjęcia kandydata do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych oraz określenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów. 2017-02-09 Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie określenia kryteriów przyjęcia kandydata do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Chojnice. 2017-02-03 Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Chojnice w latach 2017-2021. 2017-01-13 Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Miejską Chojnice. 2017-01-12 Konsultacje w sprawie zmiany uchwały 2016-12-01 Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie ustalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród. 2016-12-01 Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. 2016-11-24 Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie podziału obszaru Gminy Miejskiej Chojnice na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 2016-11-22 Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. 2016-11-07 Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dot. programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 2016-10-14 Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dot. programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 2016-10-10 Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Chojnice. 2016-10-04 Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie ustalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród. 2016-10-04 Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Miejskiej Chojnice, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. 2016-10-03 Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie zmiany nazwy ulicy 2016-09-22 Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności 2016-09-08 Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności 2016-08-23 Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie zmiany nazwy ulicy 2016-06-22 Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Miejską Chojnice. 2016-05-24 Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Miejskiej Chojnice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 2016-05-24 Ogłoszenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Chojnice. 2016-05-13 Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 2016-05-11 Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty. 2016-05-11 Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2016-05-11 Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2016-05-11 Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnice. 2016-05-02 Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Chojnice 2016-04-11 Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania, dla przedszkoli, innych form przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest organ inny niż Gmina Miejska Chojnice. 2016-04-04 Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu miasta Chojnice za udział w działaniach ratowniczych i w szkoleniach pożarniczych. 2016-03-31 Ogłoszenie o konsultacjach - strefa płatnego parkowania. 2016-03-18 Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieki nad zabytkami. 2016-03-09 Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie nadania nazwy ulicy 2016-02-10 Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania. 2016-02-10 Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie uchwalenia programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Chojnice. 2016-01-07 Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami w zakresie projektów statutów jednostek pomocniczych 2015-11-27 Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie określenia kryteriów przyjęcia dzieci do przedszkoli samorządowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska w Chojnicach oraz określenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów. 2015-11-27 Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Miejskiej Chojnice, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. 2015-11-27 Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie określenia kryteriów przyjęcia kandydata do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych lub publicznych gimnazjów oraz określenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów. 2015-11-12 Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach 2015-11-05 Konsultacje społeczne - program współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2015-09-30 Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 29 września 2015 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania. 2015-08-19 Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 14 września 2015r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Miejskiej Chojnice, w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2015 r. 2015-05-08 Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie uchwalenia zmiany nazwy instytucji kultury działającej pod nazwą „Chojnicki Dom Kultury” i jej statutu. 2015-03-16 Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie ustalenia dla terenu miasta Chojnice liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. 2015-02-24 Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Uchwały zmieniającej uchwałę Nr XL/504/14 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 października 2014r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Realizacja: © R-net 2008-2017