UM Chojnice - Galeria
 
Powitanie Burmistrza
Multimedia

Konsultacje

2017-10-13 Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na obszarze Gminy Miejskiej Chojnice 2017-09-27 Konsultacje dotyczące programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 2017-09-14 Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków. 2017-09-06 Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Chojnice przy udziale środków uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w ramach konkursu „CZYSTE POWIETRZE POMORZA – EDYCJA 2017”. 2017-08-21 Konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie przyjęcia Gminnego programu rewitalizacji miasta Chojnice 2017-08-11 Projekt uchwały - Witolda Looka 2017-08-11 Projekt uchwały - Jedności 2017-08-11 Projekt uchwały - Wandy Chotomskiej 2017-08-11 Projekt uchwały - Ignacego Krasickiego, Franciszka Pabicha 2017-06-14 Konsultacje społeczne projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVI/295/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2017-05-30 Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym Gminy Miejskiej Chojnice oraz jej jednostek organizacyjnych, określenia organów do tego uprawnionych oraz warunki dopuszczalności pomocy de minimis. 2017-05-19 Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie zmiany nazwy ulic 2017-05-17 Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie zmiany uchwały Nr XI/112/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 12 września 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym Gminy Miejskiej Chojnice oraz jej jednostek organizacyjnych, określenia organów do tego uprawnionych oraz warunki dopuszczalności pomocy de minimis. 2017-05-17 Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie pozbawienia dróg na terenie Gminy Miejskiej Chojnice kategorii dróg gminnych. 2017-05-17 Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 2017-04-11 Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie zmiany nazwy ulicy 2017-03-17 Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów oraz publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe. 2017-03-17 Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klas III w Szkole Podstawowej Nr 8 w Chojnicach w roku szkolnym 2017/2018. 2017-03-16 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych oraz przyznawania nagród i wyróżnień sportowcom, trenerom i działaczom sportowym. 2017-02-28 Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie uchwalenia programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Chojnice. 2017-02-13 Ogłoszenie o konsultacjach dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie przyjęcia Gminnego programu rewitalizacji miasta Chojnice 2017-02-09 Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie określenia kryteriów przyjęcia kandydata do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych oraz określenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów. 2017-02-09 Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie określenia kryteriów przyjęcia kandydata do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Chojnice. 2017-02-03 Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Chojnice w latach 2017-2021. 2017-01-13 Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Miejską Chojnice. 2017-01-12 Konsultacje w sprawie zmiany uchwały 2016-12-01 Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie ustalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród. 2016-12-01 Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. 2016-11-24 Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie podziału obszaru Gminy Miejskiej Chojnice na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 2016-11-22 Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. 2016-11-07 Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dot. programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 2016-10-14 Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dot. programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 2016-10-10 Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Chojnice. 2016-10-04 Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie ustalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród. 2016-10-04 Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Miejskiej Chojnice, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. 2016-10-03 Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie zmiany nazwy ulicy 2016-09-22 Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności 2016-09-08 Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności 2016-08-23 Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie zmiany nazwy ulicy 2016-06-22 Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Miejską Chojnice. 2016-05-24 Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Miejskiej Chojnice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 2016-05-24 Ogłoszenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Chojnice. 2016-05-13 Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 2016-05-11 Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty. 2016-05-11 Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2016-05-11 Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2016-05-11 Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnice. 2016-05-02 Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Chojnice 2016-04-11 Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania, dla przedszkoli, innych form przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest organ inny niż Gmina Miejska Chojnice. 2016-04-04 Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu miasta Chojnice za udział w działaniach ratowniczych i w szkoleniach pożarniczych.

Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Realizacja: © R-net 2008-2017