UM Chojnice - Galeria
 
Powitanie Burmistrza
Multimedia

Park 1000-lecia - Blog informacyjny projektu > Aktualności dot. projektu

Zobacz opis inwestycji


2012-11-21 Kolektory słoneczne 2010-12-30 Informacje dotyczące projektu – podsumowanie 2010-12-21 Odbiór końcowy inwestycji
W dniu 21-12-2010r. o godz. 10:00 odbyło się spotkanie Komisji Odbiorowej powołanej Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chojnice nr 110 z 29.11.2010r. i nr 111 z 29.11.2010r. w celu odbioru zadania pn. :”Poprawa bilansu wodnego w mieście (...)
2010-12-07 Aneks do Umowy o dofinansowanie projektu
W dniu 7 grudnia 2010r. został podpisany Aneks nr UDA-RPPM.05.02.00-00-001/09-01 do Umowy nr UDA-RPPM.05.02.00-00-001/09-00 z dnia 01.12.2009r. o dofinansowanie Projektu: „Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i (...)
2010-11-30 Postęp w realizacji prac na dzień 30 listopada 2010 r.
W listopadzie zakończono rzeczową realizację projektu, tj. ukończono prace związane z wykonaniem rowów odwadniających melioracji szczegółowej, kładek nr 1,3 i 5, roboty elektroenergetyczne, prace przy przepompowni ścieków, (...)
2010-10-31 Postęp w realizacji prac na dzień 31 października 2010 r.
W miesiącu październiku zakończono prace budowlane związane z wykonaniem koryta Strugi Jarcewskiej i koryta Kanału nr I i Kanału nr II, prace na zbiorniku wodnym nr 1 i 3, wykonanie opasek żwirowych dla ochrony drzew oraz prace na zastawce. (...)
2010-10-29 Aneks do Umowy na wykonanie zadania
W dniu 29.10.2010 r. zawarto Aneks nr 3 do umowy PRiWZ 342-1/10 z 08.01.2010 r., zmienionej Aneksem nr 1 z 10.06.2010 r. oraz Aneksem nr 2 z 31.08.2010 r., zmieniający umowę w zakresie harmonogramu
2010-10-22 Postęp w realizacji prac na dzień 22 października 2010 r.
W dniu 22.10.2010r. Komisja Odbiorowa powołana Zarządzeniem nr 93 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 13.10.2010r. przy udziale Inspektora Nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy i przedstawiciela Wykonawcy dokonała odbioru robót (...)
2010-10-08 Umowa na wykonanie zadania
W dniu 8 października 2010 roku została podpisana umowa pomiędzy Gminą Miejską Chojnice a Przedsiębiorstwem Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” Sp. z o. o. na wykonanie zamówienia dodatkowego, nie (...)
2010-09-30 Postęp w realizacji prac na dzień 30 września 2010 r.
W miesiącu wrześniu kontynuowano prace budowlane związane z wykonaniem koryta Strugi Jarcewskiej i koryta Kanału nr I i Kanału nr II, prace na zbiornikach wodnych nr 1 i 3, na obiektach inżynierskich: 2 mostach i 5 kładkach, roboty (...)
2010-08-31 Aneks do Umowy na wykonanie zadania
W dniu 31.08.2010 r. zawarto Aneks nr 2 do umowy PRiWZ 342-1/10 z 08.01.2010 r., zmienionej Aneksem nr 1 z 10.06.2010r. wprowadzający zmiany w zakresie zmiany terminu wykonania robót na 30.11.2010r., zmiany harmonogramu (...)
2010-08-31 Postęp w realizacji prac na dzień 31 sierpnia 2010 r.
W miesiącu sierpniu kontynuowano prace na zbiorniku wodnym nr 2, wykonanie obiektów inżynierskich: 2 mostów i 5 kładek, wykonanie budowli upustowo - piętrzącej, przebudowę przepompowni ścieków, wykonanie zastawki, (...)
2010-07-31 Postęp w realizacji prac na dzień 31 lipca 2010 r.
W miesiącu lipcu kontynuowano prace na zbiorniku wodnym nr 1, 2 i 3, obiektach inżynierskich, tj.: 3 mostach i 5 kładkach. Wykonano próg kierujący i przepusty betonowe. Kontynuowano przebudowę przepompowni ścieków oraz wykonanie (...)
2010-07-07 Umowa na wykonanie zadania
W dniu 7 lipca 2010 roku została podpisana umowa pomiędzy Gminą Miejską Chojnice a Przedsiębiorstwem Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” Sp. z o. o. na wykonanie zamówień dodatkowych nie objętych (...)
2010-06-30 Postęp w realizacji prac na dzień 30 czerwca 2010 r.
W miesiącu czerwcu kontynuowano prace budowlane związane z wykonaniem rowów odwadniających melioracji szczegółowej, prace na zbiorniku wodnym nr 1 i 3, wykonanie obiektów inżynierskich: 2 mostów i 5 kładek, roboty (...)
2010-06-10 Aneks do Umowy na wykonanie zadania
W dniu 10.06.2010 r. zawarto Aneks nr 1 do umowy PRiWZ 342-1/10 z 08.01.2010 r. zmieniający treść harmonogramu
2010-05-31 Postęp w realizacji prac na dzień 31 maja 2010 r.
W miesiącu maju rozpoczęto wykonanie zbiornika wodnego nr 3, przepompowni ścieków, urządzeń oczyszczających wody opadowe oraz przepustów betonowych. Kontynuowano prace budowlane związane z wykonaniem koryta Strugi Jarcewskiej i (...)
2010-04-30 Postęp w realizacji prac na dzień 30 kwietnia 2010 r.
W miesiącu kwietniu rozpoczęto roboty elektroenergetyczne, prace nad wykonaniem rowów odwadniających melioracji szczegółowej i zastawki, kontynuowano prace budowlane związane z wykonaniem koryta Strugi Jarcewskiej, koryta Kanału (...)
2010-03-31 Postęp w realizacji prac na dzień 31 marca 2010 r.
W miesiącu marcu rozpoczęto prace budowlane związane z wykonaniem koryta Strugi Jarcewskiej, zbiornika wodnego nr 2, obiektów inżynierskich: 3 mostów i 5 kładek, budowli upustowo-piętrzącej, kontynuowano roboty związane z (...)
2010-02-28 Postęp w realizacji prac na dzień 28 lutego 2010 r.
W miesiącu lutym realizowano prace budowlane związane z wykonaniem koryta Kanału nr I i Kanału nr II, prace na zbiorniku wodnym nr 1 oraz karczowanie drzew. Ponadto w ramach promocji projektu, w dniu 26.02.2010 r. ukazało się ogłoszenie (...)
2010-01-18 Umowa o nadzór autorski
W dniu 18 stycznia 2010 r. została podpisana umowa, której przedmiotem jest nadzór autorski nad robotami budowlanymi oraz innymi czynnościami objętymi projektem budowlano – wykonawczym dla zadania pn. „Poprawa (...)
2010-01-12 Podpisano umowę na prace melioracyjne w parku 1000-lecia
W dniu 8 stycznia 2010 r. została podpisana umowa, której przedmiotem jest wykonanie robót budowlano – montażowych obejmujących wykonanie zadania pn. „Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i (...)
2009-12-07 Podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu "Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej".
W dniu 1 grudnia 2009 r. w Gdańsku została zawarta umowa pomiędzy Województwem Pomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Pomorskiego a Gminą Miejską Chojnice reprezentowaną przez Burmistrza Arseniusza Finstera o (...)
2009-10-30 Umowa na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
W dniu 30.10.2009 r. została podpisana umowa, której przedmiotem jest pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji projektu pn. „Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i (...)
2009-09-03 Wybranie projektu do realizacji przez Zarząd Województwa Pomorskiego
W dniu 03.09.2009 r. Urząd Miejski w Chojnicach otrzymał informację, że Projekt „Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w (...)
2009-08-19 Przekazanie wniosku o dofinansowanie projektu pod obrady Zarządu Województwa Pomorskiego
W dniu 19.08.2009 r. Urząd Miejski w Chojnicach otrzymał informację, iż wniosek pn. „Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i (...)
2009-08-18 Opis inwestycji
Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Realizacja: © R-net 2008-2017