UM Chojnice - Galeria
 
Powitanie Burmistrza
Multimedia

Ogłoszenia

Powrót

2017-10-02 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozy oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego i prognozyoddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), w związku z art. 39 i 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 t.j.) uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach Nr XXVII/312/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. oraz uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach Nr XLIII/500/10 z dnia 26 października 2010 r.,

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektówmiejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

  • terenu przy ulicy Chocińskiej w Chojnicachwraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
  • przy ulicy Zakładowej, Przemysłowej, Lichnowskiej, Towarowej oraz Tucholskiej w Chojnicachwraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 09 października 2017 r. do 07 listopada 2017 r. (z wyjątkiem sobót i niedziel) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnicach w pokoju nr 607 w godzinach 900 - 1400.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu06 listopada 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnicach pokój nr 607 o godzinie 1400.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Chojnice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 listopada 2017 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 i pkt 14 i art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Chojnicach, pokój nr 607, oraz mogą składać uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w ww. nieprzekraczalnym terminie.

Uwagi i wnioski zgodnie z art. 40 ww. ustawy mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Burmistrza Miasta Chojnice.

Zgodnie z art. 41 ww. ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu pozostaną bez rozpatrzenia.


Drukuj treść


Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Realizacja: © R-net 2008-2017