UM Chojnice - Galeria
 
Powitanie Burmistrza
Multimedia

Ogłoszenia

Powrót

2017-07-13 Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę słupów ogłoszeniowych

Burmistrz Miasta Chojnice
Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
ogłasza
przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę słupów i tablic ogłoszeniowych na terenie miasta Chojnice wg poniższego wykazu:

Słupy ogłoszeniowe:

1. słup ogłoszeniowy przy zbiegu ulic ul. Bytowska – Jabłoniowa
2. słup ogłoszeniowy przy zbiegu ulic Os. Leśne – Jesionowa
3. słup ogłoszeniowy przy ulicy Dworcowej (obok dworca PKS/PKP)
4. słup ogłoszeniowy przy zbiegu ulic Dworcowa Piłsudskiego
5. słup ogłoszeniowy przy zbiegu ulic Warszawska – Towarowa
6. słup ogłoszeniowy przy zbiegu ulic Gdańska -  Kasztanowa
7. słup ogłoszeniowy przy Wzgórzu Ewangelickim od strony ul. Świętopełka
8. słup ogłoszeniowy przy zbiegu ulic Jana Pawła  – Filomatów
9. słup ogłoszeniowy przy ul. Rzepakowa (obok sklepu)
10. słup ogłoszeniowy przy zbiegu ulic ul. Młodzieżowa – Sportowa
11. słup ogłoszeniowy przy zbiegu ulic Al. Brzozowa – Prochowa
12. słup ogłoszeniowy przy zbiegu ulic Drzymały – Żwirki i Wigury
13. słup ogłoszeniowy przy zbiegu ulic Człuchowska – ul. Asnyka
14. słup ogłoszeniowy przy zbiegu ulic Tuwima – Zapolskiej
15. słup ogłoszeniowy przy zbiegu ulic Lipowa – Wysoka
16. słup ogłoszeniowy - Igły

Tablice ogłoszeniowe:

1. tablica ogłoszeń przy zbiegu ulic Kościuszki - Kręta
2. tablica ogłoszeń przy zbiegu ulic Mickiewicza – Nowe Miasto
3. tablica ogłoszeń przy zbiegu ulic Grobelna Młyńska
4. tablica ogłoszeń przy zbiegu ulic 31 Stycznia – Grobelna
5. tablica ogłoszeń przy Starym Rynku
6. tablica ogłoszeń przy ul. Kościuszki (na murze)
7. tablica ogłoszeń przy ul. Strzeleckiej (obok Sądu)
8. tablica ogłoszeń przy ul. Wiśniowej (obok Kościoła)
9. tablica ogłoszeń przy ul. 31 Stycznia (obok Starostwa)
10. tablica ogłoszeń przy ul. Grunowo

 

Cena wywoławcza brutto: 200,- zł. Wadium 100,- zł.
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa  słupów i tablic ogłoszeniowych w celu realizacji ogólnodostępnych usług reklamowo – informacyjnych obejmujących przyjmowanie ogłoszeń do zawieszania na w/w obiektach, umieszczania ich na określony termin a następnie usuwania.
Dzierżawa ta związana jest  z bieżącą konserwacją słupów oraz tablic ogłoszeniowych, utrzymywaniem porządku wokół nich oraz innymi obowiązkami wyszczególnionymi w projekcie umowy.

Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 31.12.2018r.

Wybrana zostanie oferta z najwyższą ceną miesięcznego czynszu dzierżawnego zgodnie z załączoną ofertą cenową – zał. Nr 3
1. Oferty cenowe na powyższe zadanie prosimy składać w Biurze Podawczym tut. Urzędu do dnia 14 sierpnia 2017 do godz. 10.00 w zaklejonej kopercie z opisaną nazwą zadania. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 sierpnia 2017 r. o godz. 10.00
2. Wadium w wysokości 100,00 zł należy wpłacić do dnia 14 sierpnia 2017r.  na konto Urzędu Miejskiego w Banku Spółdzielczego  o/Chojnice nr 35 8146 0003 0000 0304 2000 0040.
3. Oferta powinna zawierać:
- imię i nazwisko oraz adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentami jest osoba prawna lub inny podmiot,
- datę sporządzenia oferty,
- oświadczenia, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
- oferowaną cenę czynszu najmu,
- kopię dowodu wniesienia wadium

Wadia osób, które przetargu nie wygrały, zostaną im zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet dzierżawy. W razie uchylenia się uczestnika od zawarcia umowy dzierżawy wadium przepada na rzecz Urzędu Miejskiego w Chojnicach. Bliższych informacji udziela Beata Zielińska w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Chojnicach, III piętro, pok. 610, tel. 5239718-00 wew. 38.

Pliki do pobrania:
Wykaz słupów (28 kB)
Projekt umowy, (38 kB)
Oferta cenowa (31 kB)
Zmiana ogłoszenia - 2017-08-08 (23 kB)

Drukuj treść
Informacje powiązane:
2017-08-09 Zmiana ogłoszenia dot. dzierżawy słupów i tablic ogłoszeniowych na terenie miasta Chojnice 2017-08-25 Rozstrzygnięcie przetargu na dzierżawę słupów i tablic ogłoszeniowych na terenie miasta Chojnice

Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Realizacja: © R-net 2008-2017