UM Chojnice - Galeria
 
Powitanie Burmistrza
Multimedia

Ogłoszenia

Powrót

2017-01-04 Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów do wspólnej realizacji zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego dla podobszaru Dworcowa

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 1
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 4 stycznia 2017r

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów do wspólnej realizacji zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego dla podobszaru Dworcowa

Gmina Miejska Chojnice, działając zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 33 ust. 2 ustawy z dnia
11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 poz. 217 ze zm.)
ogłasza otwarty nabór partnerów do wspólnej realizacji zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego dla podobszaru Dworcowa, planowanego do dofinansowania ze środków
Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza obszarem metropolitalnym Trójmiasta, którego wnioskodawcą będzie Gmina Miejska Chojnice.

Nabór Partnerów odbywać się będzie w terminie od 5 stycznia 2017 r. do 31 stycznia 2017 r.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Nabór partnerów do zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego dla podobszaru Dworcowa planowanego do
realizacji w ramach RPO WP na lata 2014-2020” osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Chojnicach lub przesłać listem poleconym lub pocztą kurierską na adres
Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2017 r., do godziny 15.00 (decyduje data wpływu do Urzędu
Miejskiego w Chojnicach). Oferty złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane.

 

Chojnice, dnia 31.01.2017r.

PRiWZ.062.1.29.2016

Zmiana

Ogłoszenia o  otwartym naborze partnerów do wspólnej realizacji zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego dla podobszaru Dworcowa oraz załącznika nr 1 do Ogłoszenia o otwartym naborze partnerów, tj. Regulaminu otwartego nabory partnerów.

W związku z ogłoszeniem otwartego naboru partnerów do wspólnej realizacji zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego dla podobszaru Dworcowa z dnia 04.01.2017r. zmienia się termin naboru partnerów do dnia 7 lutego 2017 r.

O zmianach informuje Zarządzenie nr 10 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 31 stycznia 2017 roku, które zamieszcza się poniżej. 

Pliki do pobrania:
Treść ogłoszenia (30 kB)
Zarządzenie Burmistrza miasta Chojnice z dnia 4 stycznia 2017r. o naborze partnerów (53 kB)
Załącznik nr 1 do ogłoszenia – Regulamin naboru partnerów (90 kB)
Załącznik nr 1 do regulaminu –Mapa prezentująca podobszar Dworcowa obszaru rewitalizacji (323 kB)
Załącznik nr 2 do regulaminu – Oferta –wersja pdf (44 kB)
Załącznik nr 2 do regulaminu – Oferta –wersja edytowalna (70 kB)
Załącznik nr 3 do regulaminu –Mapa prezentująca zakres inwestycyjny dla węzła integrującego (6 049 kB)
Załącznik nr 4 do regulaminu – Karta oceny oferty (23 kB)
Scan zmiany zarządzenia - 2017-01-31 (80 kB)

Drukuj treść
Informacje powiązane:
2017-05-17 Informacja o wynikach otwartego naboru partnerów do wspólnej realizacji zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego dla podobszaru Dworcowa, planowanego do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza obszarem metropolitalnym Trójmiasta.

Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Realizacja: © R-net 2008-2017