UM Chojnice - Galeria
 
Powitanie Burmistrza
Multimedia

Ogłoszenia

Powrót

2016-12-21 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chojnice o przystąpieniu do opracowania prognoz oddziaływania na środowisko dla przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 21 ust. 1, art. 39 i art. 40 oraz w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) informuję o przystąpieniu do opracowania prognoz oddziaływania na środowisko dla przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko:

-     projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Chocińskiej w Chojnicach,

-     projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Ustronnej w Chojnicach.

            Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Chojnicach, w Wydziale Planowania Przestrzennego oraz mogą składać uwagi i wnioski do opracowywanego dokumentu w terminie 21 dni od daty publikacji niniejszego ogłoszenia.
Uwagi i wnioski zgodnie z art. 40 ww. ustawy mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Burmistrza Miasta Chojnice.

            Zgodnie z art. 41 tejże ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu pozostawi się bez rozpatrzenia.

 


Drukuj treść


Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Realizacja: © R-net 2008-2017