UM Chojnice - Galeria
 
Powitanie Burmistrza
Multimedia

Ogłoszenia

Powrót

2016-11-28 Zawiadomienie KM.6220.10.2016

Chojnice, 28.11.2016 r.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE
KM.6220.10.2016

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 61 i 106 k.p.a. oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu ustalenia uwarunkowań środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na: „Zmianie sposobu użytkowania hali magazynowej na halę produkcyjno – magazynową drobnowymiarowych prefabrykatów betonowych zlokalizowanej na działkach ew. nr 578/1 i 578/2 przy ul. Kolejowej 5 w Chojnicach”,

Wnioskujący: Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych inż. Kazimierz Ginter, ul. Kolejowa 4, 89-600 Chojnice.

Jednocześnie informuję, że z wnioskiem o wydanie decyzji zapoznać się można w Urzędzie Miejskim w Chojnicach, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pok. 612, w godz. 8.00 – 14.00 i tam też można składać uwagi i wnioski dotyczące planowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.

Z upoważnienia Burmistrza
Dyrektor Wydziału
Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
mgr inż. Jarosław Rekowski


Drukuj treść


Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Realizacja: © R-net 2008-2017