UM Chojnice - Galeria
 
Powitanie Burmistrza
Multimedia

Ogłoszenia

Powrót

2016-10-20 Burmistrz Miasta Chojnice ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na 2017 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, 1138, 1146, z 2015 r. poz. 1255, 1333, 1339.) i § 12 ust. 7 Załącznika do Uchwały Nr XV/139/15 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.

Burmistrz Miasta Chojnice ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert.

W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków Komisji konkursowych Urzędu Miejskiego w Chojnicach do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań w 2017 roku.

1. Każdorazowo po ogłoszeniu konkursu Burmistrz Miasta Chojnice, uwzględniając rodzaj zadania, na które został ogłoszony konkurs, powołuje do komisji konkursowej przedstawicieli organizacji pozarządowych z listy kandydatów na członków komisji konkursowych z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w danym konkursie ofert. Przedstawiciela organizacji do komisji konkursowej może rekomendować kierownik referatu odpowiedzialnego za przeprowadzenie konkursu.

2. Udział w pracach Komisji konkursowej jest nieodpłatny.

3. Do prac komisji nie mogą być powołane osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w. ustawy biorące udział w danym konkursie ofert.

I. Wymagania ogólne dla kandydatów na członków do komisji konkursowych:

Członkami komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert, ogłaszanych na zadania do realizacji w 2017r., mogą być przedstawiciele organizacji/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w/w. ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 • reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje /podmioty biorących udział w danym otwartym konkursie ofert;
 • nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności;
 • są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych.

II. Zadania komisji konkursowej:

 • ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych do otwartego konkursu ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia otwartego konkursu ofert;
 • proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego;
 • proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert;
 • rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Chojnic.

III. Miejsce złożenia dokumentów :

 • Zgłoszenia - na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby

upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) należy składać w zamkniętej kopercie w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Stary Rynek 1, pokój 306 lub przesłać drogą elektroniczną na adres: bulawa@miastochojnice.pl, oznaczonej w następujący sposób:

Zgłoszenie do Listy kandydatów do udziału w komisjach konkursowych w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Urząd Miejski w Chojnicach w roku 2017”.

 • Formularze są dostępne na stronie internetowej miasta Chojnice oraz w BIP-ie, a także w siedzibie referatu Kultury, Sportu, Rekreacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UM, ul. Mickiewicza 12/stadion miejski „Chojniczanka 1930”, p. 104

IV. Termin składania dokumentów: - do 30 listopada 2016 r.

V. Uwagi końcowe:

 • Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu składania zgłoszeń.
 • Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów osób upoważnionych i/lub nie będą złożone na odpowiednim druku nie będą brane pod uwagę przy tworzeniu listy.
 • Lista kandydatów zostanie opublikowana na stronie internetowej miasta Chojnice oraz w BIP-ie do dnia 20 grudnia 2016 roku.

Z wyrazami szacunku

Burmistrz Chojnic
Dr Arseniusz Finster 

Chojnice, dnia 20.10.2016 r.

Pliki do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy (52 kB)

Drukuj treść


Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Realizacja: © R-net 2008-2017