UM Chojnice - Galeria
 
Powitanie Burmistrza
Multimedia

Ogłoszenia

Powrót

2016-08-22 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chojnice o przyjęciu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i możliwościach zapoznania się z ich treścią

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE

____________________________________

o przyjęciu miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego i możliwościach zapoznania się z ich treścią


Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353), 

informuję

o przyjęciu przez Radę Miejską w Chojnicach w dniu 16 sierpnia 2016 r. miejscowych planu zagospodarowania przestrzennego terenów:

1)  w rejonie ulicy Droga do Igieł w Chojnicach, uchwałą Nr XXIII/243/16; 
2)  przy ulicy Strzeleckiej w Chojnicach, uchwałą Nr XXIII/244/16;
3)  przy ulicy Łużyckiej w Chojnicach, uchwałą Nr XXIII/245/16.

Z treścią ww. dokumentów wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnicach, pokój nr 607, oraz na stronie internetowej gminy.
 


Drukuj treść


Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Realizacja: © R-net 2008-2017