UM Chojnice - Galeria
 
Powitanie Burmistrza
Multimedia

Gospodarka odpadami > Najczęściej zadawane pytania

1. Do kiedy należy złożyć deklarację?

Deklarację należy złożyć do 31 maja 2013r. w Urzędzie Miejskim w Chojnicach lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Miejski w Chojnicach
ul. Stary Rynek 1
89-600 Chojnice

2. Skąd pobrać deklarację?

Deklarację można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Chojnicach (www.miastochojnice.pl - zakładka GOSPODARKA ODPADAMI) lub osobiście w tut. Urzędzie.

3. Kto musi złożyć deklarację?

Do złożenia deklaracji zobowiązany jest właściciel nieruchomości (rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością).

4. Jak jest różnica między rodziną wielodzietną a wielopokoleniową?

Rodzina wielodzietna - rodzina, która posiada minimum troje dzieci.
Rodzina wielopokoleniowa - rodzina, gdzie dziadkowie, ich potomstwo oraz wnuki zamieszkują i prowadzą wspólne gosp. domowe.

5. Ile dostanę pojemników?

Selektywna zbiórka odpadów: 4 pojemniki lub 1 pojemnik (odpady zmieszane) + 3 worki
Zmieszana zbiórka odpadów: 1 pojemnik.
Jeśli na danej nieruchomości jest zapotrzebowanie na większą ilość worków/pojemników dla danego odpadu należy to zaznaczyć w deklaracji.

6. Czy dla nieruchomości z kilkoma gospodarstwami domowymi mogą być wspólne pojemniki na odpady?

Tak, jest taka możliwość, jednak należy ją zgłosić urzędnikowi przyjmującemu deklarację.

7. Czy pojemniki są odpłatne?

Nie, mieszkańcy nie ponoszą dodatkowych opłat za dzierżawę pojemnika.

8. Jak często będą obierane odpady?

Papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe - co najmniej raz na miesiąc.
Szkło - co najmniej raz na 6 tygodni.
Odpady zielone - co najmniej raz na 2 tygodnie.
Odpady zmieszane – raz na 2 tygodnie.

9. Jestem właścicielem kilku nieruchomości na terenie miasta Chojnice, ile deklaracji powinienem złożyć?

Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.

10. Co musi zrobić właściciel nieruchomości na której nikt nie zamieszkuje?

W takim przypadku również należy złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której jako liczbę osób zamieszkujących należy wpisać: 0.

11. Co należy zrobić jeśli na danej nieruchomości zamieszkuje mniej osób niż jest zameldowanych ?

W takim przypadku należy do deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi dołączyć dokument potwierdzający przebywanie członków rodziny poza miejscem zameldowania (np. ksero legitymacji studenckiej, ksero umowy o pracę itp.) lub załączenie oświadczenia złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.

12. Jakie są terminy płatności?

Pierwszy termin uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi upływa 15 lipca 2013r., kolejne terminy mijają 15 dnia każdego miesiąca.

13. Czy mogę zapłacić za cały rok „z góry”?

Tak, jest taka możliwość.

14. Gdzie mogę uiścić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Chojnicach, przelewem w banku lub na poczcie.

15. Jaki jest numer konta na który należy wpłacać należność z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Numer konta na który należy uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostanie przydzielony indywidualnie każdemu właścicielowi nieruchomości po złożeniu deklaracji.


Drukuj treść

Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Realizacja: © R-net 2008-2017