UM Chojnice - Galeria
 
Powitanie Burmistrza
Multimedia

Nasze Miasto > Wykaz żołnierzy Armii Czerwonej pochowanych w Chojnicach

Lista żołnierzy Armii Czerwonej pochowanych na cmentarzu przy ulicy Kościerskiej w Chojnicach

1) Asijenko Wlad. Iwanowicz
2) Adrianow Wiletes Michalkiewicz
3) Antonicz Piotr Watjejewicz
4) Antonicz Wasil Konstantynowicz
5) Aleksiewicz Michaił
6) Antenow
7) Adincew
8) Aleksiejew
9) Andrejew
10)  Aleksandrow
11)  Alenuik Jury
12)   Apiak
13)  Alyspajew
14)  Aralbajwe
15)  Abelmasow Michaił Nikitorowicz
16)  Arsanow Wasil Ostapowicz
17)  Aziacki Walenty Pietrowicz
18)  Andruszkin
19)  Apostołow
20)  Aleksandrow
21)  Akonitrwili
22)  Andruszyn
23)  Archomow
24)  Aleksandrow
25)  Agafanow
26)  Asienkiewicz Piotr
27)  Archipowicz Paweł
28)  Archipow Iwan Fiedorowicz
29)  Abramow Aleksander Anatoljewicz
30)  Akimiszwili Georgij Dawidowicz
31)  Basztan
32)  Batincow Mikołaj Andrejewicz
33)  Barcelin
34) Baranow Iwan
35)  Brenin
36)  Baliszkim Gregori Samjałowicz
37)  Baczarow Semen Pietrewicz
38)  Bersukow
39)  Brerzenko
40)  Bartke
41)  Baranowski
42)  Babrow
43)  Brasznikow
44)  Burkow Afanazyj
45)  Bierczowy
46)  Baganow
47)  Barleta
48)  Dubienko Gregori Donilewicz
49)  Buczko Dymitryj Aleksiewicz
50)  Bakun Mikołaj Dymitrjewicz
51)  Basanow
52)  Bender
53)  Baszlaj Kirył Danielewicz
54)  Brzesnik Piotr Tierenjewicz
55)  Beletow
56)  Bogdanowa Olga
57)  Bandar Piotr Gregoriewicz
58)  Bagale Mikołaj Tarasiemowicz
59)  Bałarz Stiepan Konstantinowicz
60)  Babajarz Leon Fadiejewicz
61)  Bodrijenko Nikifor Kirłłowicz
62)  Barsuk Grigorij Kiriłłowicz
63)  Basyrow Nazip Chazijewicz
64)  Budajew Maksim Titowicz
65)  Czuwakin
66)  Czuchoniszczyj Iwan Pietrewicz
67)  Czermierow Wasil
68)  Czuszki Aleks.
69)  Cebryiski
70)  Czernyck
71)  Cebrenko
72)  Craban
73)  Czacow
74)  Czeczusko
75)  Czupernow
76)  Czurszyn
77)  Danilczuk
78)  Derin
79)  Diatłow Iwan Sergiewicz
80)  Dereczej Jakow Kazimierowicz
81)  Danis Makiej
82)  Dramatczenko Jlia Lekowajewicz
83)  Denisow
84)  Dymitriew
85)  Dawidow
86)  Dubicyn
87)  Dobryszewski Aleksy
88)  Drobieńczuk Iwan Onisimowicz
89)  Dielecki Siergiej Sidorowicz
90)  Dobryjan
91)  Darasienko
92)  Dubowy
93)  Dajmieka Aleksander Jesiejewicz
94)  Dobrijan Siemion Neumowicz
95)  Filimownow
96)  Funt Stefan
97)  Furman Witalij Dmitrijewicz
98)  Fomenko Nikołaj Artemowicz
99)  Grimasz
100) Gregoriew
101) Gryzlew
102) Gutezow
103) Gryczenko Michaił Fiodorowicz
104) Gryczenko Andrej
105) Grawitow
106) Gajdasz
107) Gulakiewicz
108) Griniew
109) Grasimow Dymitryj
110) Gancarenko Gregoryj
111) Gula Sefren
112) Gerasinko
113) Gradowicki
114) Gusjew
115) Gardiejew Achmar Hadiejewicz
116) Gerasimczuk Antoni Karpowicz
117) Galamasow Iwan Andriejewicz
118) Ger Piotr Gawryłowicz
119) Ganke Iwan Iwanowicz
120) Gołdnych Aleksandr Gordiejewicz
121) Gułła Nikołaj Jurjewicz
122) Gordiejew Stiepan Iwanowicz
123) Gurckaija Szałwa Sardinowicz
124) Griszczenko Aleksandr Afanasjewicz
125) Hocienow
126) Hamakow Martin
127) Hok Oskar Abramowicz
128) Iwanow
129) Ilnicki
130) Iwan Mikoaj Pawlewicz
131) Ilenikow
132) Iwaniczkin
133) Isapenko
134) Ikaczenko Wasil Nikiterowicz
135) Iwanicki Siemon Jakowilewicz
136) Igrajew Aleksander Afanasjewicz
137) Jermielenko Adam Aleksandrowicz
138) Jeremienko Ilia
139) Jankowski
140) Jereszew Wasil
141) Jawguszczyj
142) Juszke
143) Jewtuszenko
144) Jermak Paweł Ilez
145) Jermalajew Magutin
146) Jachomowicz Iwan
147) Janczarenko Siergiej Parchimowicz
148) Jakowlew Timofiej Michajłowicz
149) Judaszew
150) Jelisiejew Boris Andriejewicz
151) Kurwatow
152) Kantarow
153) Keslow
154) Karczenko
155) Konowalew
156) Kowalczuk
157) Klemin
158) Kursow
159) Kazlak
160) Kasietiuk
161) Karaczan
162) Kołczyn
163) Karpow
164) Kamionka Piotr Ignatiewicz
165) Kawicz Daniel Majesiewicz
166) Kapiurz
167) Krugawych Kariej
168) Kasienko Wasil
169) Kiriczenkow
170) Kasienkow Mikołaj Martiejewicz
171) Klund
172) Korzeniewski
173) Kuczer
174) Kontratiow
175) Karetinkow
176) Kaniewski
177) Kurnicz
178) Karmilow
179) Krukow
180) Kisiajew
181) Katjan
182) Kuźmin
183) Kuwalow
184) Karatienko
185) Karukin
186) Klimowski Gregory
187) Kigrew Maks
188) Kasarczuk Michał
189) Karszunow Siergiej
190) Kiereszczyn Stefan
191) Kaleśnikow
192) Kibuja
193) Karjanow
194) Kundrawcow
195) Kezin
196) Krafienko Wiktor Letnowicz
197) Kakimow
198) Kolenkiewicz
199) Kowalenko
200) Kutrzerenko
201) Kondraszew Iwan  Iwanowicz
202) Konstatynow Michaił Konstantynowicz
203) Kalesnikow Wasil Pietrowicz
204) Krawczenko Michał Jakowlowicz
205) Kaczajew Michał Gawrylewicz
206) Kirgietow Izaak Guaniewicz
207) Kruszkow Fiodor Stepanowicz
208) Kisiejew Piotr Dymitriewicz
209) Kuzielikow
210) Kampunin Wasil Pietrowicz
211) Kabyla Adam Wasylewicz
212) Kalenik Aleksy Michilowicz
213) Kasylow Iwan Borysowicz
214) Kumaron Szełdarbiek
215) Kuczerienko Iwan Trofimowicz
216) Kowalew Zachar Anufrijewicz
217) Kazaraszwki Szakro Ckałobowicz
218) Lizum
219) Lange
220) Lakinow
221) Lichaczew
222) Laginow
223) Lalski Michał Ilicz
224) Lengina Lyta
225) Lamrzew Michał Iwanowicz
226) Leginow A.W.
227) Lelesiecki Michaił Pawlewicz
228) Laton
229) Lipkowski Wasilij Jakowlewicz
230) Łysy
231) Łysak
232) Łazarew Michaił Jefimowicz 
233) Łozińskij Władimir Jakowlewicz
234) Łosko Pietr Fomicz
235) Łopatin Grigorij Nesterowicz
236) Marete
237) Makunowicz
238) Mielniczenko
239) Malewicz
240) Miechow
241) Marejew
242) Mochanow
243) Maryszew
244) Manowski Piotr Traniewicz
245) Małigin Paweł Iwanowicz
246) Masukow
247) Mannilew
248) Muratow
249) Maslek
250) Mindruk
251) Miekienczuk
252) Mikitin
253) Marynow
254) Mierkuriew
255) Marysow
256) Mumgie
257) Marzewiec
258) Michanko Paweł
259) Mersek
260) Mielczenko
261) Makarenko
262) Mariin
263) Matjejewa
264) Martynow
265) Mokin Georgi Wasilewicz
266) Mukawczew Mikołaj Palewicz
267) Mukawczew Siergiej Jermalewicz
268) Miełokumow Siergiej Ignotjewicz
269) Nikitin
270) Nisew
271) Nastyn
272) Nikulin Andrej
273) Nawikow
274) Nikitin
275) Niepielow
276) Nidaszkowski
277) Nartynow Siergiej Pawłowicz
278) Nasiestow Iwan Martynowicz
279) Nowik
280) Niedzwiecki
281) Naryżny Iwan Jewielewicz
282) Nagornyj Nikołaj Michajłowicz
283)  Nazarow  Ilja Timofiejewicz
284) Nużda Andriej Pietrowicz
285) Nozdryna Fiodor Grigoriewicz
286) Nikoliuk Jakow Kuźmicz
287) Nikołajczuk Roman Antonowicz
288) Olesow
289) Ogitke Garyl Iwanowicz
290) Orłowskij Siemien Aleksiejewicz
291) Oczerietny Pietr Kuźmicz
292) Pużyk Iwan Siepanowicz
293) Paluszyn Aleksiej Fiedorowicz
294) Panamarenko Maks. Terenjewicz
295) Popow Paweł Michajlewicz
296)  Patkar
297) Pagaby
298) Pawlow Mikołaj
299) Pankratow
300) Pawlow
301) Pletnikow Anatol
302) Pastuszenko  Władimir Nikichorowicz
303) Paulkin
304) Pilipienko
305) Pletnokow
306) Pajanow Piotr Michalewicz
307) Prugaj Iwan Matysymowicz
308) Padiminogim
309) Presenow
310) Praszczenko Piotr Mikołajewicz
311) Pakiejew Iwan Michałkowicz
312) Palewicz Aleksej Jewdokinow
313) Popow Wasil Piotrowicz
314) Pazgan Andrej Piotrowicz
315) Patloczenko Georgi Tieforowicz
316) Pietraszewicz Michał Leontjewicz
317) Poczebyt Pietr Pietrowicz
318) Potapczuk Kiriłł Jakowlewicz
319) Pczelincew Aleksiej Dmitrijewicz
320) Ryżow
321) Regelewicz Arsenij Konstantynowicz
322) Rumiencow
323) Rutiakus
324) Runkow Mikołaj
325) Ragański
326) Rasijew
327) Rutkowski Władimir
328) Rebienkow Anatol Iwanowicz
329) Rogalskij Franc. Ludwigowicz
330) Radinow Aleksandr Pawłowicz
331) Sakowiec
332) Sinajew
333) Skorobagatow
334) Suchaczow
335) Sien
336) Szczegółow
337) Sawaczenko
338) Siejkowicz
339) Szeczenko
340) Sosnowski
341) Stryche
342) Stefanow Fiodor Seramanowicz
343) Stenszyn
344) Sadinuin
345) Szpingajew
346) Stierchow Stefan Artymiewicz
347) Siedjew Fiodor
348) Szyszkow Aleksander
349) Stagin Antoni
350) Staranczuk Franc.
351) Salewin Mikołaj Iwanowicz
352) Smiegirow Siergiej Gregorkiewicz
353) Sumbrej Kurbanow
354) Setow
355) Szkil
356) Szczuprecow
357) Szocenow
358) Szczerbakow
359) Szrudow
360) Sacharoz
361) Sawieljew
362) Stenkiel
363) Sziwirdan
364) Sienienow
365) Szatilew Aleksy
366) Siemienko Dymitr
367) Subrywin
368) Silbergs
369) Samodurow
370) Sterlakow
371) Stanko
372) Szukalow
373) Staszkow Siergiej
374) Secuskina Lubow Antonowicz
375) Styrbu
376) Szerekiew Dymitryj
377) Swistunow Inakienko Nikichowicz
378) Siminienko Aleks. Konstantynowicz
379) Sibatrow Wiktor Iwanowicz
380) Suslaw  Slarzewicz
381) Sladrzewicz
382) Simaczow
383) Sendesow
384) Sidielnikow
385)  Szumek
386) Saldatow
387) Stepanienko
388) Sodorow
389) Stefanow Mikołaj Grigoriewicz
390) Szargodzie Ilja Siemionowicz
391) Sycyn
392) Sapenow Iwan
393) Siliczenko Paweł Fiedorowicz
394) Szczerbak Piotr Kondratkiewicz
395) Sielutyn Michaił Leontynowicz
396) Stefczuk Stefan Karpowicz
397) Simiczyn Andrej Gakowlewicz
398) Symolenko Wasil Filipowicz
399) Siedow Fiedor Matwiejewicz
400) Szańko Iwan Siemienowicz
401) Sawin Michaił Dmitrijewicz
402) Saduł Iwan Pietrowicz
403) Suchich Aleksandr Nikołajewicz
404) Sierczeł Grigorij Janworowicz
405) Sanduł Iwan Stiepanowicz
406) Słodownik Leontij Wasilewicz
407) Trełow
408) Tkaczuk Paweł Wasilewicz
409) Tarnowski Gregory Wiktorowicz
410) Tałtazew Aleks. Palewicz
411) Tkarczenko
412) Tusznicki
413) Timafiejew Michał
414) Teleczko Iwan
415) Tarasiuk
416) Trelow Aleksy Jarmołowicz
417) Tjafeszkin
418) Taran Iwan Gregoriewicz
419) Trofimienko Miefodij Jakimowicz
420) Timanowskij Samuił Pietrowicz
421) Titow Michaił Siemienowicz
422) Usinger Włodimir Matiejewicz  
423) Wraincow
424) Waradich
425) Wasili Iwanow
426) Wintilew
427) Wikrzyn
428) Wasilewski
429) Wachmiecin Stefan Stepanowicz
430) Warchuszew Dymitryj Mikołajewicz
431) Wysilew Mikołaj Pawlewicz
432) Wasieniec
433) Wiepriencew Iwan Filippowicz
434) Wielikij Wasilij Zacharowicz
435) Zwary
436) Żukowski
437) Zajcow
438) Zdaniewicz
439) Zabłoszczyk
440) Żukow
441) Zajcew
442) Zieleniow
443) Żalatuszkin
444) Zieleńcow
445) Zareczniak Dymitryj
446) Żerke Ilesiwa Wiktorowicz
447) Żeletke Iwan Łukowicz
448) Żarigow
449) Żykow
450)  Żarubin
451) Zając Michaił Mikinowicz
452) Zorkin Dmitrij Afanasjewicz
453) Zubkow Dmitrij Sidorowicz
454) Ziuzko Iwan Kuźmicz

Lista  została sporządzona w oparciu o księgę pochowanych znajdującą się w Urzędzie Miejskim w Chojnicach.

 

Список солдат Красной Армии похороненных на кладбище на улице Костерская в городе Хойнице

1. Овсиенко Владимир Иванович
2. Адрианов Вителес Михалевич
3. Антоныч Петр Фатеевич
4. Антоныч Василий Константинович
5. Алексеевич Михаил
6. Антенов
7. Адинсев
8. Алексеев
9. Андреев
10. Александров
11. Оленюк Юрий
12. Апиак
13. Алиспаев
14. Аралбайве
15. Абельмасов Михаил Никиторович
16. Арсанов Василий Остапович
17. Озяцки Валентин Петрович
18. Андрyшкин
19. Апостолов
20. Александров
21. Аконитрвили
22. Андрyшин
23. Архомов
24. Александров
25. Агафанов
26. Осенкевич Петр
27. Архипович Павел
28. Архипов Иван Федорович
29. Абрамов Александр Анатольевич
30. Акимишвили Георгий Давидович
31. Баштан
32. Батинцов Николай Андреевич
33. Барцелин
34. Баранов Иван
35. Бренин
36. Балишким Григорий Самиалович
37. Бачаров Семен Петревич
38. Берсуков
39. Бреженко
40. Бартке
41. Баранвский
42. Бобров
43. Брашников
44. Бурков Афанасий
45. Берчовый
46. Баганов
47. Барлета
48. Дубенко Григорий Данилович
49. Бучко Димитрий Алексеевич
50. Бакун Николай Дмитриевич
51. Басанов
52. Бендер
53. Башлай Кирилл Даниилович
54. Бжесник Петр Терентьевич
55. Белетов
56. Богданова Ольга
57. Бондар Петр Григорьевич
58. Багале Николай Тарасемович
59. Балаж Степан Константинович
60. Бабаяж Леон Фадеевич
61. Бодриенко Никифор Кириллович
62. Борсук Григорий Кириллович
63. Басыров Назип Хазиевич
64. Будаев Максим Титович
65. Чувакин
66. Чухонищий Иван Петревич
67. Чермеров Василь
68. Чушки Алекс.
69. Цебрийскй
70. Черныцк
71. Цебренко
72. Црабан
73. Чацов
74. Чечуско
75. Чупернов
76. Чуршин
77. Данилчук
78. Дерин
79. Дятлов Иван Сергеевич
80. Деречей Яков Казимирович
81. Данис Маккей
82. Дроматченко Илья Лековаевич
83. Денисов
84. Димитриев
85. Давидов
86. Дубицин
87. Добрышевский Алексей
88. Дробенчук Иван Анисимович
89. Делецкий Сергей Сидорович
90. Добриян
91. Доросенко
92. Дубовы
93. Даймекo Александр Евсеевич
94. Добриян Семен Наумович
95. Филимонов
96. Фунт Степан
97. Фурман Виталий Дмитриевич
98. Форменко Николай Артемович
99. Гримашь
100. Григорьев
101. Гризлев
102. Гутезов
103. Гриченко Михаил Федорович
104. Гриченко Андрей
105. Гравитов
106. Гайдашь
107. Гулакевич
108. Гринев
109. Грасимов Димитрий
110. Ганцаренко Григорий
111. Гула Сефрен
112. Герасинко
113. Градовицкий
114. Гусев
115. Гардеев Ахмар Хадеевич
116. Герасимчук Антони Карпович
117. Галамасов Иван Андреевич
118. Гэр Петр Гаврилович
119. Ганкэ Иван Иванович
120. Голдных Голдных
121. Гулла Николай Юрьевич
122.  Гордеев Степан Иванович
123. Гурцкая Шалва Сардинович
124. Грищенко Александр Афанасьевич
125. Хотенов
126. Хомаков Мартин
127. Хок Оскар Абрамович
128. Иванов
129. Ильницкий
130. Иван Николай Павлович
131. Илеников
132. Иваничкин
133. Исапенко
134. Икаченко Васил Никитерович
135. Иваицкий Семен Яковлевич
136. Играев Александр Афанасьевич
137. Ермеленко Адам Александрович
138. Ерменко Илья
139. Янковский
140. Ерешев Васил
141. Явгущий
142. Юшке
143. Евтушенко
144. Ермак Павел Ильез
145. Ермалев Могутин
146. Яхомович Иван
147. Янчаренко Сергей Пархимович
148. Яковлев Тимофей Михайлович
149. Юдашев
150. Елисеев Борис Андреевич
151. Курватов
152. Кантаров
153. Кеслов
154. Карченко
155. Коновалев
156. Ковалчук
157. Клемин
158. Курсов
159. Козляк
160. Косетьюк
161. Карачан
162. Колчин
163. Карпов
164. Каменка Петр Игнатьевич
165. Кавич Данел Мойсеевич
166. Капюш
167. Круговых Карией
168. Касиенко Васил
169. Кириченков
170. Касиенков Николай Мартеевич
171. Клунд
172. Коженевский
173. Кучер
174. Контратев
175. Коретинков
176. Каневский
177. Курнич
178. Кармилов
179. Круков
180. Кисяев
181. Котьян
182. Кузьмин
183. Кувалев
184. Коротенко
185. Корюкин
186. Климовский Григорий
187. Кигрев Макс
188. Косарчук Михаил
189. Корсунов Сергей
190. Керещин Степан
191. Колесников
192. Кибуя
193. Корянов
194. Кундравцов
195. Кезин
196. Крафиенко Виктор Летнович
197. Кокимов
198. Коленкевич
199. Коваленко
200. Кутжеренко
201. Кондрашев Иван Иванович
202. Константинов Константин Константинович
203. Колесников Василий Петрович
204. Кравченко Михаил Яковлевич
205. Качаев Михаил Гаврильевич
206. Киргиетов Исаак Гуаневич
207. Крушков Федор Степанович
208. Кисеев Петр Дмитриевич
209. Кузеликов
210. Кампунин Василий Петрович
211. Кобыла Адам Васильевич
212. Коленик Алексей Михайлович
213. Косилов Иван Борисович
214. Кумарон Шелдарбек
215. Кучеренко Иван Трофимович
216. Ковалев Захар Ануфриевич
217. Казарашвки Шакро Цкалобович
218. Лиизум
219. Ланге
220. Лакинов
221. Лихачев
222. Лагинов
223. Лальский Михаил Ильич
224. Ленгина Лита
225. Лямжев Михаил Иванович
226. Легинов А.В.
227. Лелесецкий Михаил Павлович
228. Латон
229. Липковский Василий Яковлевич
230. Лысый
231. Лысак
232. Лазарев Михаил Ефимович
233. Лозинский Владимир Яковлевич
234. Лоско Петр Фомич
235. Лопатин Георгий Нестерович
236. Маретэ
237. Макунович
238. Мелниченко
239. Малевич
240. Мехов
241. Мараев
242. Моханов
243. Марышев
244. Мановский Петр Траневич
245. Мальгин Павел Иванович
246. Масуков
247. Маннилев
248. Муратов
249. Маслек
250. Миндрюк
251. Мекенчук
252. Микитин
253. Маринов
254. Меркурьев
255. Марисов
256. Мумге
257. Мажевец
258. Миханко Павел
259. Мэрсэк
260. Мелченко
261. Макаренко
262. Мариин
263. Матеева
264. Мартынов
265. Мокин Георгий Васильевич
266. Мукавчев Николай Палeвич
267. Мукавчев Сергей Ермолович
268. Мелокумов Сергей Игнатьевич
269. Никитин
270. Нисев
271. Настин
272. Никулин Андрей
273. Навыков
274. Никитин
275. Непелов
276. Нидашковский
277. Нартынов Сергей Павлович
278. Насестов Иван Мартынович
279. Новик
280. Недзведзкий
281. Нарижный Иван Евелевич
282. Нагорный Николай Михайлович
283. Назаров Илья Тимофеевич
284. Нужда Андрей Петрович
285. Ноздрина Федор Григорьевич
286. Николюк Яков Кузьмич
287. Николайчук Роман Антонович
288. Олесов
289. Огитке Гарил Иванович
290. Орловский Семен Алексеевский
291. Очеретный Петр Кузьмич
292. Пужик Иван Степанович
293. Полушин Алексей Федорович
294. Пономаренко Макс. Терентьевич
295. Попов Павел Михайлович
296. Паткар
297. Пагабы
298. Павлов Николай
299. Панкратов
300. Павлов
301. Плетников Анатолий
302. Пастушенко Владимир Никифорович
303. Паулкин
304. Пилипенко
305. Плетноков
306. Поянов Петр Михайлович
307. Пругай Иван Матисимович
308. Падиминогим
309. Пресенов
310. Пащенко Петр Николаевич
311. Панкеев Иван Михалкович
312. Палевич Алексей Евдокимов
313. Попов Василий Петрович
314. Пазган Андрей Петрович
315. Патлоченко Георгий Тефорович
316. Петрошевич Михаил Леонтьевич
317. Почебыт Петр Петрович
318. Потапчук Кирилл Яковлевич
319. Пчелинцев Алексей Дмитриевич
320. Рыжов
321. Регелевич Арсений Константинович
322. Руменцов
323. Рутиакус
324. Рунков Николай
325. Раганкий
326. Росиев
327. Рутковский Владимир
328. Ребенков Анатоль Иванович
329. Рогальский Франц. Людвигович
330. Родинов Александр Павлович
331. Саковец
332. Синаев
333. Скоробогатов
334. Сухачев
335. Сиэн
336. Щегулов
337. Саваченко
338. Сеукович
339. Шеченко
340. Сосновский
341. Стрыхэ
342. Стефанов Федор Семенович
343. Стеншин
344. Садинуин
345. Шпингаев
346. Стерхов Степан Артемьевич
347. Седъев Федор
348. Шишков Александр
349. Стагин Антоний
350. Старанчук Франц.
351. Салевин Николай Иванович
352. Смегирев Сергей Григорьевич
353. Сумбрей Курбанов
354. Сетов
355. Шкил
356. Щупрецов
357. Шоценов
358. Щербаков
359. Шрудов
360. Сахароз
361. Савилеев
362. Стенкел
363. Шивирдан
364. Сененов
365. Шатилев Алексей
366. Семенко Дмитрий
367. Субрывин
368. Силбергс
369. Самодуров
370. Стерлаков
371. Станко
372. Шукалов
373. Сташков Сергей
374. Сецускина Любовь Анатольевна
375. Стырбу
376. Шерекев Дмитрий
377. Свистунов Инакенко Никихорович
378. Симиненко Алекс. Константинович
379. Сибатров Виктор Иванович
380. Суслав Слажевич
381. Сладжевич
382. Симачев
383. Сендесов
384. Сидельников
385. Шумек
386. Солдатов
387. Степаненко
388. Содоров
389. Стефанов Николай Григорьевич
390. Шаргодзе Илья Семенович
391. Сыцин
392. Сапенов Иван
393. Силиченко Павел Федорович
394. Щербак Петр Кондратьевич
395. Селютин Михаил Леонтинович
396. Стефанчук Стефан Карпович
397. Симичин Андей Гаковлевлевич
398. Симоленко Василий Филиппович
399. Седов Федор Матвеевич
400. Шанько Иван Семенович
401. Савин Михаил Дмитриевич
402. Садул Иван Петрович
403. Сухих Александр Николаевич
404. Серчел Григорий Янворович
405. Сандул Иван Степанович
406. Слодовник Леонтий Васильевич
407. Трелов
408. Ткачук Павел Васильевич
409. Тарновский Григорий Викторович
410. Таутазев Алекс. Палевич
411. Ткаченко
412. Тушницкий
413. Тимофеев Михаил
414. Телечко Иван
415. Тарасюк
416. Трелов Алексей Ярмолович
417. Тяфешкин
418. Таран Иван Григорьевич
419. Трофименко Мефодий Якимович
420. Тимановский Самуил Петрович
421. Титов Михаил Семенович
422. Устингер Владимир Матвеевич
423. Враинцов
424. Варадих
425. Василий Иванов
426. Винтилев
427. Викжин
428. Васильевский
429. Вахметин Стефан Степанович
430. Вархушев Дмитрий Николаевич
431. Высильев Николай Павлович
432. Васенец
433. Вепринцев Иван Филиппович
434. Великий Василий Захарович
435. Звары
436. Жуковский
437. Зайцов
438. Зданевич
439. Заблощик
440. Жуков
441. Зайцев
442. Зеленев
443. Жалатушкин
444. Зеленцов
445. Заричняк Димитрий
446. Жеркэ Илесива В икторович
447. Желетке Иван Лукович
448. Жаригов
449. Жуков
450. Жарубин
451. Заяц Михаил Микинович
452. Зорькин Дмитрий Афанасьевич
453. Зубков Дмитрий Сидорович
454. Зюзько Иван Кузьмич

Список составлен на основании книги похороненных находящейся в Мэрии города Хойнице.

Pliki do pobrania:
Wykaz żołnierzy Armii Czerwonej pochowanych w Chojnicach (62 kB)
Nazwiska po rosyjsku (61 kB)

Drukuj treść

Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Realizacja: © R-net 2008-2017