UM Chojnice - Galeria
 
Powitanie Burmistrza
Multimedia

Organizacje pozarządowe > Konkursy

Powrót

2017-10-30 Ogłoszenie - nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(tj.Dz.U. z 2016r.poz.1817,zm.:Dz.U. z 2016r. poz.1948 oraz z 2017r.poz.60. i poz.573 i § 12 ust. 7 Załącznika do Uchwały Nr XXXVII/431/17 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 23 pazdziernika 2017r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok
 

Burmistrz Miasta Chojnice

ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert.

W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków Komisji konkursowych Urzędu Miejskiego w Chojnicach do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań w 2018 roku.
Każdorazowo po ogłoszeniu konkursu Burmistrz Miasta Chojnice, uwzględniając rodzaj zadania, na które został ogłoszony konkurs, powołuje do komisji konkursowej przedstawicieli organizacji pozarządowych z listy kandydatów na członków komisji konkursowych z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w danym konkursie ofert.
Przedstawiciela organizacji do komisji konkursowej może rekomendować kierownik referatu odpowiedzialnego za przeprowadzenie konkursu.
Udział w pracach Komisji konkursowej jest nieodpłatny.
Do prac komisji nie mogą być powołane osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy biorące udział w danym konkursie ofert.
Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

I. Wymagania ogólne dla kandydatów na członków do komisji konkursowych:
Członkami komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert, ogłaszanych na zadania do realizacji w 2018 r., mogą być przedstawiciele organizacji/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1) reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje /podmioty biorących udział w danym otwartym konkursie ofert;
2) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności;
3) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych.

II. Zadania komisji konkursowej:
1) ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych
do otwartego konkursu ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia otwartego konkursu ofert;
2) proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego;
3) proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert;
4) rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Chojnic.

III. Miejsce złożenia dokumentów :
Zgłoszenia - na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) należy składać w kopercie, oznaczonej w następujący sposób:
Zgłoszenie do Listy kandydatów do udziału w komisjach konkursowych w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Urząd Miejski w Chojnicach w roku 2018”,
-w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Chojnicach, 89-600 Chojnice, Stary Rynek 1 lub przesłać drogą elektroniczną na adres: urzad@miastochojnice.pl

IV. Termin składania dokumentów: – do 30 listopada 2017r.

V. Uwagi końcowe:
1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu składania zgłoszeń.
2. Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów osób upoważnionych i/lub nie będą złożone na odpowiednim druku nie będą brane pod uwagę przy tworzeniu Listy.
Lista kandydatów zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu do dnia 31 grudnia 2017 roku.


Burmistrz Chojnic
Dr Arseniusz Finster

Pliki do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy - komisje konkursowe 2018 (48 kB)

Drukuj treść


Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Realizacja: © R-net 2008-2017