UM Chojnice - Galeria
 
Powitanie Burmistrza
Multimedia

Gospodarka > Preferencje dla przedsiębiorców

Wychodząc naprzeciw aktywności przedsiębiorców do podejmowania, kontynuowania i rozwijania działalności gospodarczej oraz mając na względzie interes społeczny, jakim jest tworzenie nowych miejsc pracy dla mieszkańców Chojnic, Zarząd Miasta przygotował pakiet uchwał pod nazwą "Chojnickie preferencje dla przemysłu, handlu i usług", który wprowadziła w życie z dniem 30 września 1999r. oraz 1 stycznia 2000r. Rada Miejska. Uchwały te sprzyjają aktywnym przedsiębiorcom podejmującym działalność na własny rachunek oraz prowadzącym już tę działalność na własny rachunek oraz prowadzącym już tę działalność na terenie naszego miasta, tworzącym nowe miejsca pracy.
Przedsiębiorcy podejmujący działalność gospodarczą mogą skorzystać z częściowego zwolnienia z podatku od nieruchomości pod warunkiem zatrudnienia osób bezrobotnych, stale zamieszkujących na terenie miasta Chojnice i utrzymywania tego stanu przez okres 12 m-cy.
Z kolei przedsiębiorcom prowadzącym już taką działalność gospodarczą przysługuje to zwolnienie podatkowe w przypadku zwiększenia stanu zatrudnienia o osoby posiadające status osób bezrobotnych i utrzymywanie tego stanu przez okres 24 m-cy.
Przedsiębiorcy zatrudniający w pełnym wymiarze czasu pracy osoby stale zameldowane na terenie naszego miasta i utrzymujący taki stan przez okres 36 m-cy, a dzierżawiący grunty od Gminy Miejskiej Chojnice mogą skorzystać z ulgi w zapłacie czynszu dzierżawnego. Przedmiotowa ulga nie może być jednak większa niż 50% stawki rocznej wartości dzierżawy.
Kolejną propozycją Zarządu Miasta jest uchwała dotycząca rozkładania na raty zapłaty za zbywanie nieruchomości od Gminy Miejskiej Chojnice w drodze przetargu. Ratalny sposób zapłaty za nieruchomości sprzyja tym podmiotom, które zainteresowane są nabywaniem gruntów miejskich, jednakże środki na ten cel pozyskują z kredytów.

Szczegółową treść proponowanych ulg zawierają następujące uchwały Rady Miejskiej:

* Uchwała Nr XIII/185/99 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 22 listopada w sprawie częściowych zwolnień podatkowych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
* Uchwała Nr XI/155/99 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 30 września 1999r. w sprawie obniżania czynszów dzierżawnych za grunt Gminy Miejskiej Chojnice.
* Uchwała Nr XI/154/99 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 30 września 1999r. w sprawie rozkładania na raty zapłaty za nieruchomości.

Drukuj treść

Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Realizacja: © R-net 2008-2017