UM Chojnice - Galeria
 
Powitanie Burmistrza
Multimedia

Zamówienia publiczne

Powrót

2017-10-12 Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki z tworzywa sztucznego o pojemności 120l koloru brązowego oraz odbiór i transport segregowanego odpadu komunalnego - popiołu z nieruchomości określonych przez zamawiającego do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze.

KM.271.26.2017

Chojnice, 12.10.2017 roku.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 30.000 EURO.

Gmina Miejska Chojnice, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30.000 euro.

Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r., zgodnie z art. 4 pkt 8).

ROBOTY BUDOWLANE/DOSTAWY/USŁUGI – wybrać właściwe

ZAMAWIAJĄCY:

Urząd Miejski , Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice, woj. pomorskie, tel.; 052 397-18-00,
faks; 052-397-21-94.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastochojnice.pl

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wyposażenie nieruchomości w pojemniki 120l z tworzywa sztucznego zgodnie z uchwałą

Nr XXI/222/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnice (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016 r. poz. 2425) koloru brązowego w okresie od 01.11.2017 r. do 31.03.2018 r. oraz usunięcie przedmiotowych pojemników z nieruchomości wraz z ostatnim wywozem w miesiącu marcu 2018 r. Oznaczenie przedmiotowych pojemników logiem podmiotu świadczącego usługę odbioru popiołu i transport segregowanego odpadu komunalnego (popiołu) z nieruchomości określonych przez Zamawiającego do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych
w Nowym Dworze. Na w/w pojemnikach w widocznym miejscu należy umieścić niezmywalne naklejki lub trwałe napisy o formacie minimalnym A5 „POPIÓŁ”. Odbiór i transport segregowanego odpadu komunalnego – popiołu z nieruchomości wskazanych przez Zamawiającego do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze w okresie od 01.11.2017 r.
do 31.03.2018 r. z częstotliwością odbioru raz na dwa tygodnie z danej nieruchomości oraz
po zatwierdzeniu harmonogramu wywozu przez Zamawiającego.

2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Wyposażenie nieruchomości w pojemniki 120l z tworzywa sztucznego zgodnie z uchwałą
Nr XXI/222/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnice (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016 r. poz. 2425) koloru brązowego w okresie od 01.11.2017 r. do 31.03.2018 r. oraz usunięcie przedmiotowych pojemników z nieruchomości wraz z ostatnim wywozem w miesiącu marcu 2018 r. Oznaczenie przedmiotowych pojemników logiem podmiotu świadczącego usługę odbioru popiołu i transport segregowanego odpadu komunalnego (popiołu) z nieruchomości określonych przez Zamawiającego do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych
w Nowym Dworze. Na w/w pojemnikach w widocznym miejscu należy umieścić niezmywalne naklejki lub trwałe napisy o formacie minimalnym A5 „POPIÓŁ”. Odbiór i transport segregowanego odpadu komunalnego – popiołu z nieruchomości wskazanych przez Zamawiającego do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze w okresie od 01.11.2017 r.
do 31.03.2018 r. z częstotliwością odbioru raz na dwa tygodnie z danej nieruchomości oraz
po zatwierdzeniu harmonogramu wywozu przez Zamawiającego.

Wybrany wykonawca zobowiązany jest do dysponowania podczas trwania przedmiotowej umowy
600 szt. pojemników z tworzywa sztucznego o pojemności 120l w kolorze brązowym.

Rozliczenie za wykonywaną usługę odbywać się będzie na zasadzie faktycznie poniesionych kosztów związanych z wstawieniem, odbiorem i transportem segregowanego odpadu komunalnego - popiołu
za 1 pojemnik 120l.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

01.11.2017 r. – 31.03.2018 r.

EWENTUALNY OKRES GWARANCJI.

------------------brak----------------------------

INNE INFORMACJE:

- Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który złoży ofertę z najniższą ceną
za wstawienie i odbiór oraz transport segregowanego odpadu komunalnego (popiołu)
do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze za 1 pojemnik 120l.

 

Kryteria oceny ofert: najniższa cena

Sposób liczenia punktów:

Kryterium Cena – znaczenie 100 %

100 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)

Gdzie:

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy

CN - najniższa zaoferowana cena

COB - cena zaoferowana w ofercie badanej

Wynik obliczeń jest zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający wybierze ofertę która uzyska największą ilość punktów.


Termin składania ofert: 19.10.2017 r., godzina 9:00

miejsce: Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
Biuro Podawcze - Informacja pok. 306.


Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania:

- w przypadku braku środków;

- z innych przyczyn.

 

Załącznik nr 1 – wzór umowy

Załącznik nr 2 – wzór oferty

Pliki do pobrania:
Wzór oferty (41 kB)
Wzór umowy (31 kB)

Drukuj treść


Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Realizacja: © R-net 2008-2017