UM Chojnice - Galeria
 
Powitanie Burmistrza
Multimedia

Zamówienia publiczne

Powrót

2017-07-14 Ogłoszenie o zamówieniu „Dowóz z terenu miasta Chojnice dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością intelektualną i ruchową do szkół zlokalizowanych na terenie miasta Chojnice, wraz z zapewnieniem opieki”.

Znak sprawy WE.271.5.2017

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI

 NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 30.000 EURO

 

Gmina Miejska Chojnice, ul. Stary Rynek 1 , 89-600 Chojnice,  zaprasza do złożenia oferty

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30.000 euro.

Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z art. 4 pkt 8  (Dz.U. 2015 r., poz. 2164 z późn.zm.).

 

USŁUGI

 

ZAMAWIAJĄCY:

Urząd Miejski w Chojnicach, ul. Stary Rynek 1 , 89-600 Chojnice, woj. pomorskie,

tel. 52 397 1800 wew. 49,  faks 52 397 2194

Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastochojnice.pl


OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dowóz z terenu miasta Chojnice dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością intelektualną i ruchową do szkół  zlokalizowanych na terenie miasta Chojnice, wraz z zapewnieniem opieki”.

 

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 

Dowóz z terenu miasta Chojnice dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością intelektualną

i ruchową do szkół zlokalizowanych na terenie miasta Chojnice, wraz z zapewnieniem opieki.

 

Zakres zamówienia obejmuje: Dowóz  dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością intelektualną i ruchową na terenie miasta Chojnice do Szkoły Podstawowej Nr 1, Gimnazjum Nr 1, Zespołu Szkół Specjalnych w Chojnicach.
Przewóz dzieci odbywać się będzie zgodnie z kalendarzem roku szkolnego zatwierdzonym przez Ministra Edukacji Narodowej. Szczegółowy godzinowy harmonogram dowozu i odwozu dzieci niepełnosprawnych znajduje się u dyrektora szkoły do której dziecko uczęszcza i będzie podlegał nowelizacji każdorazowo po zmianie planów zajęć lekcyjnych.

Liczba dzieci dowożonych  oraz trasy dowozu dzieci mogą ulec zmianie w trakcie roku szkolnego.

 

Wykonawca określi w ofercie miesięczną cenę jednostkową brutto  dowożenia ucznia niepełnosprawnego przez 5 dni w tygodniu,  podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do  dwóch miejsc po przecinku.

Cena jednostkowa  dowożenia ucznia w okresie krótszym niż 5 dni w tygodniu ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.

 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia środka transportu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo.

Wykonawca winien zatrudniać kierowców do ww. przedmiotu zamówienia o odpowiednich kwalifikacjach.

Wykonawca zapewnia bezpieczeństwo, bezawaryjność i punktualność oraz opiekę nad dziećmi w ramach przedmiotu zamówienia.

Dojazd dzieci do szkoły musi się odbywać bezpośrednio przez rozpoczęciem zajęć, a powrót bezpośrednio po zakończeniu zajęć, tj. nie wcześniej niż 30 minut przed rozpoczęciem i nie później niż 30 minut po zakończeniu zajęć.

Odbiór dzieci będzie następował z miejsca ich zamieszkania (dokładne adresy wskazane zostaną Wykonawcy  przy podpisaniu umowy).

Wykonawca odpowiada za opiekę oraz bezpieczeństwo dzieci w drodze do budynku szkoły oraz w drodze z budynku szkoły.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków transportu dzieci oraz zobowiązuje się do ubezpieczenia pasażerów od następstw nieszczęśliwych wypadków i poniesienia związanych z tym kosztów.

 

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

 

od 04 września 2017 r. do  22  czerwca  2018 r.


Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny ich spełniania a także informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dołączyć do oferty wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków zamawiającego

   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej:

1.     posiadają opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż  50 000 PLN.

2.    potencjał techniczny - dysponują odpowiednim potencjałem technicznym - wykonawca musi dysponować co najmniej dwoma pojazdami posiadającymi świadectwo homologacji potwierdzające przystosowanie pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych lub posiadającymi inne dokumenty potwierdzające przystosowanie pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych.
Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki.   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Wraz z ofertą należy złożyć następujące dokumenty:
-  opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – kserokopia.
-  wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – wykaz pojazdów.


Kryterium oceny ofert: najniższa cena

Termin składania ofert:   24 lipiec 2017 r.   godzina  14oo

Miejsce: Urząd Miejski w Chojnicach, ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice – Biuro Podawcze

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania:

- w przypadku braku środków

- z innych przyczyn

 

 

Pliki do pobrania:
umowa zał. nr 1 (54 kB)
wzór oferty zał. nr 2 (40 kB)
wykaz narzędzi zał. nr 3 (31 kB)

Drukuj treść


Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Realizacja: © R-net 2008-2017