UM Chojnice - Galeria
 
Powitanie Burmistrza
Multimedia

Zamówienia publiczne

Powrót

2017-03-17 Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nie przekraczającej 30 000 euro, na "Podlewanie zieleni miejskiej na terenie Chojnic"

Gmina Miejska Chojnice
Stary Rynek 1
89-600 Chojnice

Znak sprawy: 271.13.2017

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ
30.000 EURO

Gmina Miejska Chojnice, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości nie przekraczającej 30.000 euro.

Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych
z dnia 29.01.2004r., zgodnie z art. 4 pkt 8).

 

USŁUGI

1.  ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miejska Chojnice
Stary Rynek 1
89-600 Chojnice

woj. pomorskie
tel. 052 397 18 00
faks 052 397 21 94.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastochojnice.pl

2.  OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

 

„Podlewanie zieleni miejskiej na terenie Chojnic”.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono, w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

3.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Od dnia podpisania umowy, do dnia 31.10. 2017 r.

4.  KRYTERIA OCENY OFERT:

Sposób wyboru najkorzystniejszej oferty

 

Kryterium Cena – znaczenie 100 % w tym:

 

1)    Cena za jednorazowe podlanie wszystkich punktów w strefie centrum (wykaz punktów do podlewania stanowi załącznik nr 4), ziemia w miejscu podlania musi być przemoczona na głębokość 5 cm. Wodę zapewnia wykonawca we własnym zakresie.

 

­           60 % sposób liczenia punktów:

 

60% (max liczba punktów  w ocenianej pozycji)

Gdzie:

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy

CN - najniższa zaoferowana cena

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

 

2)    Cena za jednorazowe podlanie jednego punktu, poza strefą centrum (wykaz punktów przeznaczonych do podlania stanowi załącznik nr 5), ziemia w miejscu podlania musi być przemoczona na głębokość 5 cm. Wodę zapewnia wykonawca we własnym zakresie.

 

­           30 % sposób liczenia punktów:

 

30% (max liczba punktów w ocenianej pozycji)

Gdzie:

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy

CN - najniższa zaoferowana cena

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

3)    Cena za jednorazowe podlanie 1 szt. drzewa na terenie miasta. Ziemia
w miejscu podlania musi być przemoczona na głębokość 5 cm. Wodę zapewnia wykonawca we własnym zakresie.

 

­           10% sposób liczenia punktów:

 

10% (max liczba punktów w ocenianej pozycji)

 

Gdzie:

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy

CN - najniższa zaoferowana cena

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

 

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt

Zamawiający obliczy punkty według powyższych wzorów i wybierze wykonawcę, który uzyskał największą ilość punktów.

Oferowane ceny za realizację przedmiotu zamówienia powinna obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, bez których wykonanie przedmiotu zamówienia byłoby niemożliwe, w szczególności koszty pracy osób, dojazdu, sprzętu, a także podatek VAT.

Przed przystąpieniem do wyceny zadania zaleca się, zapoznać się z terenem
usługi. Termin wykonania usługi od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2017 roku.

      Poszczególne zadania zostaną zlecane przez zamawiającego pisemnie lub ustnie, z określeniem terminu wykonania,  w okresie trwania umowy.

 

5.  SPOSÓB, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Miejscem składania ofert jest:

Biuro Podawcze - Informacja pok. 306
Urząd Miejski w Chojnicach
Stary Rynek 1
89-600 Chojnice

Oferty należy złożyć w siedzibie zamawiającego, w zamkniętych kopertach
w terminie do dnia 24.03.2017 r. do godziny 08:45. Na złożonych kopertach należy umieścić nazwę firmy składającej ofertę oraz informację „Podlewanie zieleni miejskiej na terenie Chojnic”, nie otwierać przed 24.03.2017 r. godz. 09:00.

Do oferty wykonawca zobowiązany jest załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminy składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania: 

  • w przypadku braku środków,
  • w przypadku braku wystarczającej liczby ofert.
Pliki do pobrania:
Treść ogłoszenia (128 kB)
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis zamówienia (38 kB)
Załącznik nr 2 - Oferta (44 kB)
Załącznik nr 3 - Wzór umowy (70 kB)
Załącznik nr 4 Wykaz punktów do podlania (strefa centrum) (25 kB)
Załącznik nr 5 - Wykaz punktów do podlania(poza strefą centrum) (22 kB)

Drukuj treść
Informacje powiązane:
2017-03-29 Wybór oferty zamówienia pn. "Podlewanie zieleni miejskiej w Chojnicach"

Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Realizacja: © R-net 2008-2017