UM Chojnice - Galeria
 
Powitanie Burmistrza
Multimedia

Zamówienia publiczne

Powrót

2017-03-17 Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nieprzekraczającej 30 000 EURO na "Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni chodników i placów w Chojnicach w latach 2017-2018"
Chojnice, dnia 22 marzec 2017r.
 
KM.271.12.2017
 
 
ZMIANA DO OGŁOSZENIA
 
Zamawiający - Urząd Miejski w Chojnicach, działający w imieniu Gminy Miejskiej Chojnice
zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pod nazwą „Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni chodników i placów w Chojnicach w latach 2017-2018”.
 
 
1.Nazwa przedmiotu zamówienia (szczegółowy opis):
 
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania o treści: „Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni chodników i placów w Chojnicach w latach 2017-2018” zgodnie 
z zaleceniami  przedstawiciela Zamawiającego  i obowiązującymi przepisami. 
 
I.WARUNKI TECHNICZNO – ORGANIZACYJNE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
 
1.Opis miejsca
 
1.Powyższe roboty realizowane będą na drogach gminnych w Chojnicach będących w zarządzie Burmistrza Miasta Chojnice na podstawie zlecenia Zamawiającego przekazanego telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
2.Zamówienie obejmuje następujący zakres rzeczowy dla uzupełnienia i naprawy jezdni, chodników i placów:
a)roboty rozbiórkowe polegające na rozbiórce: nawierzchni z kostki betonowej, klinkierowej, kamiennej oraz trylinki, płyt ażurowych, JOMB (uwzględnić paletowanie), obrzeży betonowych, krawężników z  ławą betonową a także pozostałych elementów betonowych (nawierzchnie, podbudowy, fundamenty, inne)
b)wykonanie nawierzchni (materiał Zamawiającego) na podsypce cem. - piaskowej z: 
kostki brukowej, 
klinkierowej, 
kamiennej
c)wykonanie nawierzchni (materiał Zamawiającego) na podsypce piaskowej z: 
płyt żelbetonowych drogowych
d)wykonanie podbudowy (materiał Zamawiającego)z:
kruszywa 0- 31,5mm 
betonu B15 
piasku
podsypki cementowo-piaskowej 
e)ustawienie (materiał Zamawiającego):
obrzeży betonowych na podsypce cementowo- piaskowej
krawężników i oporników betonowych na ławie betonowej z oporem (0,06m3/mb)
f)transport materiałów spaletowanych oraz gruzu do 10km wraz z załadunkiem 
i rozładunkiem materiałów
g)regulacja włazów i skrzynek zaworów
h)humusowanie wraz z obsianiem na gr. 10 cm.(materiał Wykonawcy)
 
 
2.Termin Obowiązywania umowy
 
Termin rozpoczęcia usługi: z dniem podpisania umowy
Termin zakończenia usługi:    31.03.2018r. 
 
3.Kryterium oceny ofert
 
Kryterium
 
Przy wyborze oferty będą stasowane niżej wymienione kryteria i będą miały określone niżej znaczenie:
 
1.CENA – (100%) w tym:
 
1.Kryterium cena brutto (wskaźnik C1) – 5%
Roboty rozbiórkowe
Sposób obliczania  punktów
       Suma cen brutto oferty najtańszej
C=-----------------------------------------------X 5%
Suma cen brutto oferty ocenianej
 
2.Kryterium cena brutto (wskaźnik C2)- 30%
 
       Wykonanie nawierzchni(materiał Zamawiającego) z kostki brukowej, klinkierowej, kamiennej
Sposób obliczania  punktów
 
       Suma cen brutto oferty najtańszej
C=-----------------------------------------------X 30%
Suma cen brutto oferty ocenianej
 
3.Kryterium cena brutto (wskaźnik C3)- 10%
 
Wykonanie nawierzchni (materiał Zamawiającego) na podsypce piaskowej z płyt żelbetonowych drogowych
Sposób obliczania  punktów
 
       Suma cen brutto oferty najtańszej
C=-----------------------------------------------X 10%
Suma cen brutto oferty ocenianej
 
4.Kryterium cena brutto (wskaźnik C4)- 20%
 
Wykonanie podbudowy (materiał Zamawiającego)z kruszywa 0-31,5mm, betonu B15, piasku, podsypki cementowo -  piaskowej
Sposób obliczania  punktów
 
       Suma cen brutto oferty najtańszej
C=-----------------------------------------------X 20%
Suma cen brutto oferty ocenianej
5.Kryterium cena brutto (wskaźnik C5)- 10%
 
Ustawienie (materiał Zamawiającego) obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej i krawężników na ławie betonowej z oporem (0,06m3/mb)
Sposób obliczania  punktów
 
       Suma cen brutto oferty najtańszej
C=-----------------------------------------------X 10%
Suma cen brutto oferty ocenianej
 
6.Kryterium cena brutto (wskaźnik C6)- 15%
 
Transport materiałów spaletowanych oraz gruzu do 10 km wraz z załadunkiem i rozładunkiem   materiałów
Sposób obliczania  punktów
 
       Suma cen brutto oferty najtańszej
C=-----------------------------------------------X 15%
Suma cen brutto oferty ocenianej
 
7.Kryterium cena brutto (wskaźnik C7)- 5%
 
       Regulacja włazów i skrzynek zaworów
Sposób obliczania  punktów
 
       Suma cen brutto oferty najtańszej
C=-----------------------------------------------X 5%
Suma cen brutto oferty ocenianej
8.Kryterium cena brutto (wskaźnik C8)- 5%
 
       Humusowanie wraz z obsianiem na gr. 10 cm. (materiał Wykonawcy)
Sposób obliczania  punktów
       Suma cen brutto oferty najtańszej
C=-----------------------------------------------X 5%
Suma cen brutto oferty ocenianej
 
Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.
4.Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a)w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie , wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, co najmniej jedną usługę polegającą na remontach cząstkowych nawierzchni jezdni chodników i placów  o wartości 
co najmniej: 150.000,00 zł.
5.Wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu (należy dołączyć do oferty)
a)wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonanych, głównych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym  okresie wraz 
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonywania i podmiotu, na rzecz których Usługi zostały wykonane.
6.Odbiór usług
Odbioru usług dokonywać będzie na bieżąco po każdorazowym wykonaniu prac Pan Tadeusz Rudnik - Inspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska poprzez sporządzenie protokołu odbioru prac.
Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie w rozliczeniu miesięcznym z uwzględnieniem zakresu wykonanych robót wskazanych przez Zamawiającego (na podstawie protokołów odbioru prac), przy uwzględnieniu ofertowych cen  jednostkowych  brutto  określonych przez Wykonawcę w  ofercie.
II.USTALENIA DODATKOWE 
1.W czasie wykonywania usług Wykonawca będzie przestrzegał przepisów BHP.
2.Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wynikłe u osób trzecich podczas wykonywania usług.
 
Ofertę należy sporządzić wg załączonego wzoru. Wypełniony formularz w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym  i opisanym
 
 
Nadawca:
Pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego) – (dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci).
Adresat: Urząd  Miejski Chojnice 
                        Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
 
OFERTA NA: „Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni chodników i placów w Chojnicach 
w latach 2017-2018”
 
                                          NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
 tj. 03.04.2017r.
należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Chojnicach bądź przesłać na adres Urzędu: Urząd Miejski w Chojnicach ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice do dnia 03.04.2017r. 
do godz. 9:00.
 

 

 

Chojnice, dnia 15 marca 2017r.

KM.271…...2017

OGŁOSZENIE

Zamawiający - Urząd Miejski w Chojnicach, działający w imieniu Gminy Miejskiej Chojnice

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pod nazwą „Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni chodników i placów w Chojnicach w latach 2017-2018”.

 1. Nazwa przedmiotu zamówienia (szczegółowy opis):

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania o treści:Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni chodników i placów w Chojnicach w latach 2017-2018” zgodnie
z zaleceniami przedstawiciela Zamawiającego i obowiązującymi przepisami.

 1. WARUNKI TECHNICZNO – ORGANIZACYJNE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

 

  1. Opis miejsca

 

 1. Powyższe roboty realizowane będą na drogach gminnych w Chojnicach będących w zarządzie Burmistrza Miasta Chojnice na podstawie zlecenia Zamawiającego przekazanego telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

 2. Zamówienie obejmuje następujący zakres rzeczowy dla uzupełnienia i naprawy jezdni, chodników i placów:

 1. roboty rozbiórkowe

 2. transport do 10km

 3. wykonanie nawierzchni z:

 • kostki brukowej,

 • klinkierowej,

 • kamiennej

 1. wykonanie nawierzchni z:

 • płyt żelbetonowych drogowych

 1. wykonanie podbudowy (materiał Wykonawcy)z:

 • kruszywa,

 • betonu B15

 1. regulacja włazów i skrzynek zaworów

 2. ustawienie obrzeży i krawężników na ławie betonowej z oporem (0,06m3/mb)

 3. humusowanie wraz z obsianiem na gr. 10 cm.(materiał Wykonawcy)

 

 

 1. Termin Obowiązywania umowy

 

Termin rozpoczęcia usługi: 01.04.2017r.

Termin zakończenia usługi: 31.03.2018r.

 

 1. Kryterium oceny ofert

 

Kryterium

 

Przy wyborze oferty będą stasowane niżej wymienione kryteria i będą miały określone niżej znaczenie:

 

 1. CENA – (100%) w tym:

 

 1. Kryterium cena brutto (wskaźnik C1) – 5%

Roboty rozbiórkowe

Sposób obliczania punktów

Suma cen brutto oferty najtańszej

C=-----------------------------------------------X 5%

Suma cen brutto oferty ocenianej

 

 1. Kryterium cena brutto (wskaźnik C2)- 15%

 

Transport do 10km

Sposób obliczania punktów

 

Suma cen brutto oferty najtańszej

C=-----------------------------------------------X 15%

Suma cen brutto oferty ocenianej

 

 1. Kryterium cena brutto (wskaźnik C3)- 30%

 

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, klinkierowej, kamiennej

Sposób obliczania punktów

 

Suma cen brutto oferty najtańszej

C=-----------------------------------------------X 30%

Suma cen brutto oferty ocenianej

 

 1. Kryterium cena brutto (wskaźnik C4)- 10%

 

Wykonanie nawierzchni z płyt żelbetonowych drogowych

Sposób obliczania punktów

 

Suma cen brutto oferty najtańszej

C=-----------------------------------------------X 10%

Suma cen brutto oferty ocenianej

 

 1. Kryterium cena brutto (wskaźnik C5)- 20%

 

Wykonanie podbudowy (materiał Wykonawcy)z kruszywa, betonu B15

Sposób obliczania punktów

 

Suma cen brutto oferty najtańszej

C=-----------------------------------------------X 20%

Suma cen brutto oferty ocenianej

 1. Kryterium cena brutto (wskaźnik C6)- 5%

 

Regulacja włazów i skrzynek zaworów

Sposób obliczania punktów

 

Suma cen brutto oferty najtańszej

C=-----------------------------------------------X 5%

Suma cen brutto oferty ocenianej

 1. Kryterium cena brutto (wskaźnik C7)- 10%

 

Ustawienie obrzeży i krawężników na ławie betonowej z oporem (0,06m3/mb)

Sposób obliczania punktów

 

Suma cen brutto oferty najtańszej

C=-----------------------------------------------X 10%

Suma cen brutto oferty ocenianej

 1. Kryterium cena brutto (wskaźnik C8)- 5%

 

Humusowanie wraz z obsianiem na gr. 10 cm. (materiał Wykonawcy)

Sposób obliczania punktów

 

Suma cen brutto oferty najtańszej

C=-----------------------------------------------X 5%

Suma cen brutto oferty ocenianej

 

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

 1. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

    1. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie , wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, co najmniej jedną usługę polegającą na remontach cząstkowych nawierzchni jezdni chodników i placów o wartości
     co najmniej: 150.000,00 zł.

 1. Wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu (należy dołączyć do oferty)

 1. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonanych, głównych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wraz
  z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonywania i podmiotu, na rzecz których Usługi zostały wykonane.

 1. Odbiór usług

Odbioru usług dokonywać będzie na bieżąco po każdorazowym wykonaniu prac Pan Tadeusz Rudnik - Inspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska poprzez sporządzenie protokołu odbioru prac.

Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie w rozliczeniu miesięcznym z uwzględnieniem zakresu wykonanych robót wskazanych przez Zamawiającego (na podstawie protokołów odbioru prac), przy uwzględnieniu ofertowych cen jednostkowych brutto określonych przez Wykonawcę w ofercie.

 1. USTALENIA DODATKOWE

 1. W czasie wykonywania usług Wykonawca będzie przestrzegał przepisów BHP.

 2. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wynikłe u osób trzecich podczas wykonywania usług.

Ofertę należy sporządzić wg załączonego wzoru. Wypełniony formularz w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym

Nadawca:

Pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego) – (dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci).

Adresat: Urząd Miejski Chojnice
Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice

OFERTA NA:Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni chodników i placów w Chojnicach
w latach 2017-2018

 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

tj. 27.03.2017r.

należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Chojnicach bądź przesłać na adres Urzędu: Urząd Miejski w Chojnicach ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice do dnia 27.03.2017r.
do godz. 10:00.

Pliki do pobrania:
Skan ogłoszenia (2 120 kB)
Wzór umowy (190 kB)
Formularz oferty (121 kB)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 2017-03-22 (185 kB)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - skan - 2017-03-22 (2 488 kB)
Wzór oferty - 2017-03-22 (129 kB)
Wzór umowy - 2017-03-22 (127 kB)

Drukuj treść


Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Realizacja: © R-net 2008-2017