UM Chojnice - Galeria
 
Powitanie Burmistrza
Multimedia

Zamówienia publiczne

Powrót

2017-03-14 Ogłoszenie o zamówienie o wartości nie przekraczającej 30.000 EURO na " Wywóz nieczystości z koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie miasta Chojnice"

Chojnice, dnia 13.03.2017

 

KM.271.10.2017

OGŁOSZENIE

Gmina Miejska Chojnice, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice ogłasza postępowanie na wykonanie zadania pod nazwą:

Wywóz nieczystości z koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie miasta Chojnice

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:

 

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i wywóz nieczystości z 387 szt. miejskich koszy ulicznych rozstawionych na terenie miasta Chojnice, placach zabaw i lasku miejskim do Regionalnej Instalacji Przetwarzania odpadów Komunalnych prowadzony przez Zakład Zagospodarowania odpadów Nowy Dwór Spółka z o.o, Nowy Dwór 35, 89-620 Chojnice.

Opróżnianie koszy będzie wykonywane z częstotliwością zapobiegającą przepełnianiu się koszy oraz tworzeniu zanieczyszczeń wokół koszy – przeciętnie 4 razy w tygodniu .

Lokalizacja koszy i szczegółowy harmonogram zostanie załączony do umowy.

Do zadań Wykonawcy należy: ustawienie bądź zawieszenie koszy ulicznych , po ich opróżnieniu a następnie wywóz śmieci w miejsce utylizacji sprzętem przystosowanym do ich transportu.

Wykonawca staje się posiadaczem i wytwórcą odpadów powstałych w wyniku prowadzenia prac.

Wykonawca zobowiązany jest do zachowania należytej staranności przy opróżnianiu koszy, a w szczególności do usunięcia śmieci z jezdni lub chodnika , które mogą wypadać podczas opróżniania koszy .

Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego o uszkodzonych pojemnikach lub innych nieprawidłowościach występujących w trakcie realizacji zamówienia .

W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości koszy baz konieczności sporządzania aneksu. Zmiana może wynikać np. ze zmniejszenia ilości koszy na skutek ich dewastacji, kradzieży itp. Dlatego też Zamawiający przyjmuje do rozliczeń cenę jednostkową za każdy opróżniony kosz.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia na żądanie Zamawiającego dokumentu potwierdzającego przyjęcie odpadów na składowisko odpadów zgodnie z ustawą o odpadach.

 

 1. Termin Obowiązywania umowy do 31.03.2018r.

 

 1. Kryterium oceny ofert

 

Przy wyborze oferty będą stosowane niżej wymienione kryteria:

 • kryterium ceny brutto (wskaźnik C) - 100%

 

Jednorazowy wywóz nieczystości z jednego kosza ulicznego 100%

 

Sposób obliczania punktów:

 

Cena brutto oferty najtańszej

C1= ----------------------------------- x 100%

Cena brutto oferty ocenianej

 

Maksymalna łączna liczba punktów jaka może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy

 

 1. posiadają wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Chojnice dokonany przez Burmistrza Miasta Chojnice (kserokopia)

 2. wykonali co najmniej 1 usługę ( w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie), o wartości minimum 50.000,00 zł , która polegała na wywozie nieczystości z koszy ulicznych,

 3. posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100.000 zł

 

 1. Wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu ( należy załączyć do oferty)

 2. wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Chojnice dokonany przez Burmistrza Miasta Chojnice (kserokopia)

 3. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane (kserokopia)

 4. dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego tj. 100.000 zł (kserokopia)

 

 1. Odbiór usług

Jednostką rozliczeniową jest okres jednego miesiąca.

 

 1. USTALENIA DODATKOWE

 

 1. W czasie wykonywania usług Wykonawca będzie przestrzegał przepisów BHP.

 2. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wynikłe u osób trzecich podczas wykonywania usług.

 

Ofertę należy sporządzić wg załączonego wzoru. Wypełniony formularz w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym

Nadawca:

Pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego) – (dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci).

Adresat: Urząd Miejski Chojnice

Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice

 

OFERTA NA:„Wywóz nieczystości z koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie miasta Chojnice

 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

tj. 21.03.2017r.

należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Chojnicach bądź przesłać na adres Urzędu: Urząd Miejski w Chojnicach ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice do dnia 21.03.2017r. do godz. 10:00.

Pliki do pobrania:
Treść ogłoszenia (75 kB)
Umowa (59 kB)
Oferta (38 kB)
Harmonogram wywozu koszy (150 kB)

Drukuj treść
Informacje powiązane:
2017-03-22 Rozstrzygnięcie przetargu "Wywóz nieczystości z koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie miasta Chojnice"

Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Realizacja: © R-net 2008-2017