UM Chojnice - Galeria
 
Powitanie Burmistrza
Multimedia

Zamówienia publiczne

Powrót

2017-02-15 Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nieprzekraczającej 30 000 EURO "Wykonanie oznakowania poziomego na terenie miasta Chojnice"

Chojnice, dnia 15 lutego 2017r.

KM.271.5.2017

OGŁOSZENIE

Zamawiający - Urząd Miejski w Chojnicach, działający w imieniu Gminy Miejskiej Chojnice

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pod nazwą „Wykonanie oznakowania poziomego na terenie miasta Chojnice”.

 1. Nazwa przedmiotu zamówienia (szczegółowy opis):

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i bieżące utrzymanie oznakowania poziomego jezdni ulic i parkingów miejskich na terenie miasta Chojnice, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r. Nr 220 poz. 2181 ze zm.) - Załącznik nr 2: Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki umieszczania ich na drogach.

 1. WARUNKI TECHNICZNO – ORGANIZACYJNE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

  1. Opis miejsca

 1. Oznakowanie poziome należy wykonać cienkowarstwową białą i czerwoną (niebieską) farbą drogową (atestowaną) na sieci ulic gminnych utwardzonych oraz parkingach.

 2. W zakres robót wchodzi malowanie cienkowarstwowe farbą chemoutwardzalną lub termoplastyczną oznakowania poziomego w tym:

 1. odnowienie istniejącego oznakowania poziomego tj.

  • malowanie znaków podłużnych;
  • malowanie strzałek;
  • malowanie znaków poprzecznych (m.in. przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerzystów itd.);
  • malowanie znaków uzupełniających;
  • malowanie napisów;
  • usunięcie istniejącego oznakowania poziomego.
 1. wykonywanie w trakcie obowiązywania umowy oznakowania poziomego na podstawie sporządzonych projektów organizacji ruchu oraz wskazań Zamawiającego, w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego zleconych faksem, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

 2. termin wykonania prac Zamawiający ustala wraz z Wykonawcą każdorazowo po przekazaniu zakresu prac.

 1. Zakładana powierzchnia znaków poziomych wynosi:

 • o barwie białej ok. 6000 m2
 • o barwie czerwonej (niebieskiej) ok. 800 m2

W/w powierzchnia znaków może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w zależności od potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego.

 1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane oznakowanie poziome na okres nie krótszy niż 12 miesięcy.

 2. Wykonanie oznakowania poziomego podłużnego należy wykonać wyłącznie specjalistycznym sprzętem zmechanizowanym (aplikatorem).

 1. Materiały stosowane przy wykonywaniu oznakowania poziomego powinny charakteryzować się :

 • krótkim czasem schnięcia,
 • dobrą przyczepnością do podłoża,
 • dużą odpornością na ścieranie trwałość minimum 24 miesiące,
 • intensywną barwą,
 • dobrymi własnościami odblaskowymi-współczynnik intensywności świetlnej powyżej 150 mikrocendeli/m²,
 • zdolność zachowania barwy w czasie eksploatacji,
 • współczynnikiem śliskości minimum 0,45.

Każdy materiał używany przez Wykonawcę do poziomego znakowania dróg musi posiadać dokument dopuszczający do stosowania materiału wydany przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów (świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym lub aprobatę techniczną).

Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości jego lub Zamawiającego co do jakości, w celu stwierdzenia czy odpowiadają one wymaganiom określonym w POD-97.

Materiały stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawierać substancji zagrażających zdrowiu ludzi i powodujących skażenie środowiska.

 1. Wymagania techniczne dot. znaków drogowych poziomych:

farby barwy białej i czerwonej (niebieskiej) do malowania cienkowarstwowego nawierzchni ulic miejskich i parkingów winny spełniać wymagania techniczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. Nr 220 poz. 2181 ze zm.) Ponadto farby muszą posiadać atest.

 1. Termin Obowiązywania umowy

Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem podpisania umowy.

Termin zakończenia usługi: 31 grudnia 2017r.

 1. Kryterium oceny ofert

Kryterium

Przy wyborze oferty będą stasowane niżej wymienione kryteria i będą miały określone niżej znaczenie:

 1. CENA – (80%) w tym:

  1. kryterium ceny brutto (wskaźnik C1) – 70%
   Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego barwy białej

Sposób obliczenie punktów

Cena brutto oferty najtańszej

C1 = ----------------------------------- x 70%

Cena brutto oferty ocenionej

 

 

 

 1. kryterium ceny brutto (wskaźnik C2) – 20%

Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego barwy czerwonej

 

Sposób obliczenie punktów

Cena brutto oferty najtańszej

C2 = ----------------------------------- x 20%

Cena brutto oferty ocenionej

 

 1. kryterium ceny brutto (wskaźnik C2) – 10%

Usunięcie istniejącego oznakowania poziomego

 

Sposób obliczenie punktów

Cena brutto oferty najtańszej

C2 = ----------------------------------- x 10%

Cena brutto oferty ocenionej

 

Zamawiający zsumuje punkty uzyskane w poszczególnych kryteriach i wybierze ofertę, która uzyska największą ilość punków.

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

 1. Warunki wykonania

 • Zgłoszenie telefoniczne bądź mailowe przez Zamawiającego

 1. Odbiór usług

Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie w rozliczeniu miesięcznym z uwzględnieniem zakresu wykonanych robót wskazanych przez Zamawiającego (na podstawie protokołów odbioru prac), przy uwzględnieniu ofertowych cen jednostkowych brutto określonych przez Wykonawcę w ofercie.

Odbioru usług dokonywać będzie na bieżąco po każdorazowym wykonaniu prac Pan Tadeusz Rudnik - Inspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Alicja Szulc.

Zamawiający dokona potrąceń za:

 1. za przekroczenie terminu, o którym mowa w §1 ust. 1 pkt. c - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy, liczonej za każdy dzień zwłoki;

 2. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji, o których mowa w §3 pkt. 2 ppkt. k - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu na usunięcie wad

 3. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości
  10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy;

 4. Wykonawca oświadcza, iż upoważnia Zamawiającego do potrącenia z należnego mu wynagrodzenia kar umownych naliczonych przez Zamawiającego.

 1. USTALENIA DODATKOWE

 1. W czasie wykonywania usług Wykonawca będzie przestrzegał przepisów BHP.
 2. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wynikłe u osób trzecich podczas wykonywania usług.

Ofertę należy sporządzić wg załączonego wzoru. Wypełniony formularz w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym

Nadawca:

Pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego) – (dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci).

Adresat: Urząd Miejski Chojnice
Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice

OFERTA NA:„Wykonanie oznakowania poziomego na terenie miasta Chojnice”

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

tj. 24.02.2017r.

należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Chojnicach bądź przesłać na adres Urzędu: Urząd Miejski w Chojnicach ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice do dnia 24.02.2017r. do godz. 10:00.

Pliki do pobrania:
Oferta - załącznik nr 1 (87 kB)
Wzór umowy - załącznik nr 2 (147 kB)

Drukuj treść


Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Realizacja: © R-net 2008-2017